Sidor

tisdag 31 augusti 2010

S, V, MP riskerar liv och hälsa

Sydsvenskan skriver om en rapport om livsmedelskontroll som presenterades vid Miljönämndens senaste sammanträde. Det är Miljönämnden som ansvarar för livsmedels- och miljötillsynen i Malmö.

Rapporten visar att märkningen av 85 olika kosttillskott i 22 olika hälsokostbutiker i staden är mycket bristfällig. Endast 22% av kosttillskotten bedömdes utan anmärkning. Det skulle kunna utgöra risker för konsumenter i Malmö. Inte minst allergiker. Bristerna följs nu upp av Miljöförvaltningen som har sanktioner i olika nivåer att ta till om någon verksamhetsutövare inte ser till att leva upp till lagstiftningen.

Jag anser att livsmedelstillsynen tillhör Miljönämndens viktigaste uppgifter. En väl fungerande livsmedelstillsyn ger konsumenter i Malmö rimligt hög säkerhet när de handlar livsmedel och äter på restaurang. Det är viktigt att tilliten till livsmedelstillsynen är stor, både bland konsumenter och bland verksamhetsutövarna. Jag uppfattar att det är så i dag och att avdelningarna för livsmedels- och miljötillsyn fungerar mycket bra.

Tyvärr riskerar den rödgröna majoriteten (S, V, MP) i Malmö den tilliten. Sedan något år tillbaka vill den rödgröna trojkan (S, V, MP) att livsmedels- och miljötillsynen ska användas i kommunens lobbying och opinionsbilning. Förändringen innebär att myndighetsfunktionerna ska kombineras med opinionsbildande arbete. Sammanblandningen gör att det blir oklart för verksamhetsutövare vad som är den kommunala myndighetens lagstyrda tillsyn och vad som är stadens politiska majoritets opinionsbildning. Jag menar att en sådan sammanblandning absolut inte får ske. Det måste vara otvetydigt vad som är lagreglerad tillsyn, som kan resultera i olika sanktioner mot den enskilde verksamhetsutövaren, och vad som är de styrande politikernas tyckande, som inte kan backas upp med lagliga sanktioner. Vi moderater har på olika sätt tagit kraftigt avstånd från denna förändring som leder till rättsosäkerhet och i förlängningen kan skada det viktiga tillsynsarbetet vars syfte är att skydda enskildas liv och hälsa.

SkD, SkD

onsdag 25 augusti 2010

Tour-motion på remiss

Jag ser i en notis i Sydsvenskan (ej på nätet) att min motion till Kommunfullmäktige, om en Tour de France-etapp till Malmö, nu skickats på remiss till Fritidsnämnden och Tekniska nämnden. Hoppas att den blir väl behandlad där och att Fullmäktige sedan bifaller min motion. Det vore bra för Malmö, Skåne och hela Öresundsregionen!

Strax innan årets upplaga av Tour de France startade, skickade jag in en motion till Malmö kommunfullmäktige. I den yrkar jag att Kommunstyrelsen ska få i uppdrag att utreda möjligheterna att få en Tour de France-etapp till Öresundsregionen.

En Tour de France-etapp i Öresundsregionen, med t ex sträckningen Köpenhamn-Bron-Skåne-Malmö-Bron-Köpenhamn, skulle vara ett utomordentligt tillfälle att marknadsföra inte minst Malmö för en stor publik över hela världen. Tänk vilka tv-bilder när hela klungan forcerar fram över Bron med den stora karavanen i släptåg, över det skånska landskapet, genom Malmös olika stadsdelar, åter över Bron och sedan målgång på Rådhusplatsen i Köpenhamn.

Läs mina tidigare relaterade inlägg:
Contador till Malmö?
Touren till Öresund!
Touren till Malmö!
Touren till Öresundsregionen!
Hellre Tour de France än sommar-OS
Tour de France-etapp Köpenhamn/Bron/Malmö!

tisdag 24 augusti 2010

Inrätta kommunal polis!

Otryggheten i Malmö är ett stort problem.
Därför har jag i dag lämnat in en motion till Malmö kommunfullmäktige i vilken jag yrkar att Kommunstyrelsen ska ges i uppdrag att ansöka om att på prov få inrätta en kommunal polisorganisation i Malmö.

Motionen:

Inrätta kommunala poliser i Malmö!

Otryggheten i Malmö är stor. Många som bor, besöker och verkar i staden är oroliga för att de själva eller deras närstående ska råka ut för brottslighet av olika slag. Förutom att enskilda mår dåligt skadar detta Malmös rykte och därmed stadens möjligheter att vara attraktiv med positiv utveckling. Det finns flera orsaker till den stora otryggheten. En viktig är polisens misslyckande.

Från flera håll kritiseras polisens organisation för att vara ineffektiv med sina 21 regionala myndigheter. Ett alternativ är en nationell polis, som är rikstäckande, kompletterad med lokalt förankrade polisorganisationer.

Jag vill att Malmö ska ta initiativ till att på prov få införa en kommunal polisorganisation. För mig hänger trygghetsfrågorna, som är så viktiga för många människor i deras vardag, intimt samman med lokala frågor som stadsutveckling, infrastruktur, skola och sociala frågor. Därför är det lämpligt att kommuner kan styra prioriteringarna även på detta område.

I dag är avståndet till det politiska ansvaret för polisen långt för malmöbon, och det demokratiska inflytandet lågt. Det skulle förändras dramatiskt om ansvaret låg på en kommunal nämnd.

Utifrån ovanstående yrkar jag
att Kommunfullmäktige ger Kommunstyrelsen i uppdrag att ansöka om att på prov få inrätta en kommunal polisorganisation i Malmö.

Läs mina tidigare relaterade inlägg:
Trovärdig kursändring (S, V, MP) för trygghet i Malmö?
Aktivisterna stöds av (S), (V) & (MP)
Fatta nu, lämna Malmö ifred!
Tar (S, V, MP) avstånd från Reclaim Rosengård?
Lokal polis ökar tryggheten
Snuten kvar i Rosengård!
Fortsätt med hög polisnärvaro i Rosengård!
Vändpunkt i Rosengård?
Viktigt besked från justitieministern
Hårda tag till brandmännens hjälp och skydd
Möjliggör kommunala poliser!
Rödgrönt (S, V, MP) stöd åt ligisterna?

SDS, SDS, SDS, SDS, SDS, SkD, SkD, SkD, SvD, DN, AN, SkD, SkD, SDS, SDS, SvD, SDS, SkD, SkD, SDS, SDS, SDS, SDS, SvD, SDS, SDS, SkD, SDS, SkD, SDS, SkD

torsdag 19 augusti 2010

Förlorat roder för SD i Malmö

Tidigare i veckan kom det tråkiga beskedet att Sten Andersson, kommun- och regionfullmäktigeledamoten för SD, är död.

Jag lärde känna Sten när jag engagerade mig politiskt i början på 90-talet. Han var då ledande moderat i Malmö, och riksdagsledamot. Jag förstod snart Stens stora förmåga att läsa den allmänna opinionen och hans skicklighet att i artiklar, insändare och intervjuer få ut sitt budskap. Jag uppfattade att han gick sin egen väg och satsade mer på ett brett stöd bland medlemmar och allmänhet än på att tillfredsställa partietablissemanget. Jag gillade Sten som person och imponerades av hans skicklighet att samla stöd för sitt politiska arbete. Samtidigt hade vi skilda förhållningsätt till den misslyckade integrationen och utanförskapet, dess orsaker och lösningar. Jag vet att vi bland annat i slutet av 90-talet hade några livliga diskussioner om detta.

SD i Malmö utan roder
En statsvetare tror inte att Sten Anderssons bortgång kommer att spela någon roll för valresultatet. Jag tror att han har fel. En hel del såg nog Sten Andersson som ett alibi för att trots allt rösta på SD. På något sätt var han ingen riktig sverigedemokrat. Dessutom har Sverigedemokraterna i Malmö, genom Sten Anderssons frånfälle, förlorat både politisk fingertoppskänsla och politisk erfarenhet. SD i Malmö driver på så sätt utan roder.

Läs mina tidigare relaterade inlägg:
SD utan inflytande
SD inte vågmästare!
Nej till både SD och V!
Nej till både SD och V
SD+M i Malmö uteslutet!
Framgångsrik Skånsk femklöver förebild
(SD) hör hemma på vänsterkanten

SDS, SvD, SDS, DN, AB, AB, SkD

onsdag 18 augusti 2010

Miljö mer än klimat

Jag har fått den här insändaren publicerad på Lokaltidningens hemsida:
"I en debattduell där jag deltagit framgick det att den rödgröna trojkan i Malmö (S, V, MP) inte har någon bred miljöpolitik. I stället inriktar man den kommunala miljöpolitiken helt på klimatfrågan. Den är visserligen viktig, men det är andra miljöproblem som direkt, allvarligt och på kort sikt påverkar dem som bor, besöker och verkar i Malmö. Därför menar jag att luftkvalitet, buller samt föroreningar i mark & vatten måste prioriteras högre när malmöbornas skattepengar till miljöpolitiken budgeteras. Det är viktigt för människors hälsa och övriga livskvalitet."

Läs mina tidigare relaterade inlägg:
MP utan miljöpolitik
S, V, MP inte trovärdiga!

SkD

tisdag 17 augusti 2010

Skånsk valupptakt (M)

I kväll samlades Skånes moderater till valupptakt i Höör. Fem ministrar plus en lysande statsminister peppade och stämningen var hög.

På min facebook-sida har jag lagt upp och kommenterat fler bilder.

MP utan miljöpolitik

I dag "duellerar" jag i City Malmö Lund mot en av Malmös ledande miljöpartister. Tidningen har låtit en väljare ställa frågor till oss och sedan betygsätter hon svaren. Den utvalda väljaren är doktorand i kemiteknik och aktiv i miljörörelsen, bl a har hon varit styrelseledamot i Miljöförbundet Jordens Vänner och varit klimatkoordinator i Naturskyddsföreningen Skåne.

Min utgångspunkt för miljöpolitiken i Malmö är att dom som bor, besöker och är verksamma i staden ska kunna känna sig säkra och trygga.
  • Därför prioriterar jag i det lokala miljöarbetet luftkvaliteten, bullret och föroreningar av mark och vatten.
  • Jag vill att kommunen ska vara aktiv gentemot exploatörerna så att man i dialog kommer fram till bästa möjliga lösningar, inte minst ur miljösynpunkt, när det byggs och renoveras i staden.
  • Jag vill inte tvinga skolelever och gamla att äta vegetariskt om dom inte själva vill.
  • Tillsammans med goda cykel- och gångstråk vill jag ha en kollektivtrafik som är så attraktiv att dessa alternativ väljs just för att de fungerar så bra. Jag vill inte straffa bilisterna och göra bilkörning omöjlig i staden.
  • Jag vill att Malmö stad ska fortsätta vara en spjutspets i miljöarbetet och i detta arbete involvera lokala företag mer.
Men detta ger låga betyg av den utvalda väljaren. Samtidigt får min motduellant höga betyg när han endast inriktar sin miljöpolitik på klimat, vill försvåra och fördyra för bilisterna, reglera och förbjuda samt tvinga skolelever och gamla att äta vegetariskt.

Det framstår som om Miljöpartiet saknar en miljöpolitik i Malmö när man endast talar om klimatfrågan. Den är viktig men långtifrån den enda miljöfrågan. Varför prioriterar MP inte luftkvaliteten, bullret och föroreningarna? Det är trots allt dessa miljöproblem som direkt, allvarligt och på kort sikt påverkar dem som bor, besöker och verkar i Malmö.

UppdateringKävlingemoderaten Charlotte Lindblad kommenterar på sin blogg duellen och är kritisk till Citys val av väljare att döma en vinnare. Charlotte skriver "City låter en väljare, Anna Bernstad döma vinnare i duellen. Hon utser miljöpartisten till vinnare. Lite längre ner kan man läsa att denna väljare är aktiv i miljörörelsen. Man tar sig lite trött för pannan. Miljöpartiet har i mina ögon långt ifrån den bästa miljöpolitiken men att låta en person från miljörörelsen ta ställning mellan miljöpartiet och ett annat parti är ungefär lika sakligt som att låta Stalin eller Fidel Castro välja mellan kristdemokraterna och vänsterpartiet."
Jag kan bara hålla med. Det känns märkligt att man bland alla väljare valde just en aktivist.

Läs mina tidigare relaterade inlägg:
S, V, MP inte trovärdiga!

SkD, SkD, SDS

måndag 16 augusti 2010

S, V, MP inte trovärdiga!

Tre av toppolitikerna i den rödgröna trojkan (S, V, MP) i Malmö skriver i en debattartikel i Sydsvenskan om hur de ska se till att fler bostäder byggs i Malmö. Det man inte lyckats med under 16 år vid makten ska man fixa nu. Känns inte vidare trovärdigt.

Bl a skriver de rödgröna kamraterna (S, V, MP) att de underlättar för sanering av förorenad mark i Malmö. Det är inte sant! Tvärtom fungerar det rödgröna styret (S, V, MP) så dåligt att oenigheter mellan tjänstemän på olika förvaltningar i staden tillåtits lamslå hanteringen av just saneringen av förorenad mark. Initiativ från oss allianspolitiker (M, FP) i Miljönämnden har satt fart på den viktiga hanteringen igen.

Annars uppfattar jag deras budskap så att även bostadsfrågan ska bli en del av de rödgrönas bidragspolitik. Jobbpolitik som leder till egen försörjning är inte deras modell.

SkD

söndag 15 augusti 2010

Mitt Shanghai-besök

Sydsvenskan skriver om Malmö stads monter på världsutställningen, Expon, i Shanghai. Man beskriver bl a kostnaderna och att en del av kostnaderna består av att tjänstemän och politiker från Malmö besöker Expon.

Jag är en av de politiker som besökt Expon. Jag har utifrån min position ingen överblick så att jag kan bedöma om de totala kostnaderna för Malmös satsning på Expon uppvägs av nyttan för staden. Men jag upplevde min studieresa som mycket givande och är säker på att jag kommer att ha nytta av den i mitt fortsatta engagemang som politiker i Malmö stad och Region Skåne.

På min facebook-sida har jag lagt upp en liten reseberättelse med bilder.

SDS

fredag 13 augusti 2010

Stå upp mot israelhatet!

Handbollsförbundet vill spela EM-kvalmatchen mot Israel i juni nästa år i Karlskrona. Enligt Sydsvenskan avråder tjänstemännen i stadens idrottsförvaltning bestämt med tanke på vad som hände i Malmö när Sverige mötte Israel i Davis Cup förra året. De är oroliga för att inte kunna leva upp till de höga säkerhetskraven och för skadegörelse.

Där ser man vad det rödgröna (S, V, MP) schabblet i Malmö har lett till. Bl a i samband med Davis cup-matchen underblåste det rödgröna styret (S, V, MP), med den socialdemokratiske Ks-ordföranden Ilmar Reepalu i spetsen, israelhatet.

Frågan är hur oroliga politikerna i Karlskrona behöver vara. Om Karlskronas vänsterpolitiker avstår från att backa upp de antidemokratiska krafterna, vilket deras kamrater i Malmö alltså inte avhöll sig från, och i stället tydligt står upp för demokratins principer blir utgångsläget ett helt annat än det var i Malmö.

Läs mina tidigare relaterade inlägg:
DC-matchen: Fler konsekvenser av rödgröna schabblet
"Stoppa matchen" misslyckat
DC: Dag 1
DC-matchen: Upprör inte AFA?
DC-matchen: (S)olkig bild av Malmö
DC-matchen: Varför just Israel?
Slut som evenemangsstad?
DC-matchen: Rödgrönt medlöperi
DC-matchen: Samma antidemokrater
DC-matchen: Rätt polistaktik?
Malmös rödgröna legitimerar hatet
Rödgrön apartheid i Malmö
Fel bojkotta Israel!
Kollaps för Malmös (s)tyre
S-V-MP skadar Malmös utveckling
Oacceptabelt stoppa publik!
ESF 2008: 5-6 miljoner från kommunen räckte inte
(S)anslöst israelhat för mycket
Matchen måste spelas!
Antidemokrater i Malmö - igen
Stoppa antidemokraterna!
Låt inte terroristerna bestämma!
Sanslöst israelhat

SkD, SvD, DN

onsdag 4 augusti 2010

Anti(s)emitiskt språkbruk farligt

Svenska Dagbladets ledarskribent Per Gudmundson frågar "Är vänsterns retorik farlig för Malmös judar?". Han har läst uppsatsen The Reepalu Affair as a Paradigm of Swedish Leftwing Antisemitism av Mikael Tossavainen, forskare vid Stephen Roth Institute for the Study of Contemporary Antisemitism and Racism vid universitetet i Tel Aviv.

Tossavainen skriver ”Det är inte avsikten här att påstå att Ilmar Reepalu anser att judar är illojala mot Sverige eller att det finns en judisk konspiration med syfte att ta över världen. Hans uttalanden kan dock tydligt länkas till dessa tankefigurer, eftersom de är en del av samma underströmmar av tro och myt som omger judar. Med andra ord, Ilmar Reepalu är måhända inte antisemit, men han använde sig helt klart av antisemitiskt språk”. Och Gudmundson konstaterar "Risken med det språket är att man kan råka bereda väg för utstuderat antisemitiska handlingar."

Jag har vid flera tillfällen kritiserat Malmös rödgröna trojka (S, V, MP), med Ilmar Reepalu i spetsen, för deras förhållningssätt till antisemitism och vänstervåld i staden. Kanske kan kritik som Tossavainens få de rödgröna att ta till sig.

Läs mina tidigare relaterade inlägg:
Har Reepalus (S) ära kränkts?
Tvivlar på Reepalus (S) "nyvunna" insikt
Reepalu (S) har inte förstått, eller bryr sig inte
Mona Sahlin (S) bländar Judiska församlingen
Bra om Reepalu (S) nu förstått
Allvarliga anklagelser mot Reepalu (S)
Reepalu (S) självkritisk
Vad tycker partiledare Sahlin (S)?
Antiisraeliskt (s)tyre i Malmö?
Rödgrönt (S, V, MP) svek i Malmö
S, V och MP i Malmö bagatelliserar vänstervåldet

SD utan inflytande

En TT-notis som publiceras i flera tidningar (SDS, SvD, DN) handlar om att en undersökning visar att en stor andel av riksdagsledamöterna är "redo att samarbeta blocköverskridande för att motarbeta Sverigedemokraterna om partiet skulle ta sig in i riksdagen".

Jag vet inte hur frågan är ställd, men en regeringsbildning handlar inte om att motarbeta ett, låt säga, femprocentsparti utan om att hitta ett majoritetsstöd för en regering. Undersökningen visar såvitt jag förstår att riksdagsledamöterna är beredda att samarbeta blocköverskridande för att det ska kunna bildas en regeringen vars politik stöds av en majoritet av Riksdagen.

Cirka 95 procent av väljarna kommer inte att rösta på SD. När SD då hävdar att blocköverskridande samarbete för att undvika att SD blir vågmästare tyder på bristande respekt för väljarna gör dom sig direkt löjliga. Men det är klart, dom måste ju på något sätt försöka få röster trots att en röst på SD kommer att vara bortkastad. Undersökningen visar att SD inte kommer att ha något som helst inflytande efter valet.

Läs mina tidigare relaterade inlägg:
SD inte vågmästare!
Nej till både SD och V!
Nej till både SD och V
SD+M i Malmö uteslutet!
Framgångsrik Skånsk femklöver förebild
(SD) hör hemma på vänsterkanten

tisdag 3 augusti 2010

SD inte vågmästare!

Flera medier (SDS, SvD, AN, AN, DN) hävdar att en opinionsundersökning visar att risken är stor att SD får en vågmästarställning efter valet. Jag hävdar att det är en felaktig slutsats. För att SD ska kunna hamna i vågmästarställning förutsätts att någon vill ge dom den möjligheten. Och jag menar att svaren från de övriga partierna som förväntas att ta plats i Riksdagen är tydliga. Inte något kan tänka sig att samarbeta med SD utan svarar i stället att man kommer att söka andra lösningar om inget av de två regeringsalternativen får egen majoritet.

Jag tycker att det är bra med den tydligheten eftersom jag anser att SD är ett avskyvärt parti. Av samma anledning hade jag önskat att alla partier tog avstånd mot V på samma sätt. Så här har jag skrivit tidigare:
"För mig är det helt otänkbart, och fullständigt uteslutet, att vi moderater i Malmö skulle samarbeta med Sverigedemokraterna. Lika otänkbart som att vi skulle samarbeta med Vänsterpartiet. De båda partierna bygger sin politik på en vidrig människosyn där individen är redskap för politiken och kollektivet. Båda hör hemma långt ut på vänsterkanten. För mig som är libertarian och sätter den okränkbara individen i centrum är det obegripligt att överhuvudtaget överväga ett samarbete med SD eller V. Ett kraftfullt avståndstagande är självklart!"

Läs mina tidigare relaterade inlägg:
Nej till både SD och V!
Nej till både SD och V
SD+M i Malmö uteslutet!
Framgångsrik Skånsk femklöver förebild
(SD) hör hemma på vänsterkanten

AN