Sidor

måndag 23 april 2012

Rimligt när SVT & SR räknar ut Sarkozy?

Feberrosiga journalister på SVT och i SR rapporterar exalterat om "att socialisten Hollande slagit den sittande hatade högerpresidenten Sarkozy i första valomgången". Enligt deras analyser är nu valet i princip klart; det blir maktskifte i Elyse-palatset!

Jag kan inte bortse från att misstänka att dessa journalisters personliga önskningar färgar av sig på deras rapportering. Så förutsebar kan jag inte hålla med om att utgången förefaller.

Fakta är att Hollande fick cirka 28% av rösterna och Sarkozy 27%.

Det brukar ju sägas att i valsystem som det franska med majoritetsval i två valomgångar så röstar väljarna med hjärtat i första omgången och med hjärnan i den andra. Sarkozy är säkert inte omtyckt. Och han har inte levererat vad han lovat. Nu har väljarna gett honom en knäpp på näsan. Men ingen annan kandidat har lyckats bättre med att vinna väljarnas förtroende.

Nu börjar två veckors stenhård kampanj fram till valets andra omgång den 6 maj. Sarkozy är en mycket erfaren politiker som älskar valrörelser och är en erkänt duktig debattör. Sarkozy kommer att utnyttja varje sekund och det rapporteras att när han sover nu gör han det stående, lutande mot närmsta vägg.
Frågan är hur den betydligt mindre erfarne och mer tillbakadragne Hollande klarar sig när det som nu blir riktigt skarpt läge. Jag skulle inte bli förvånad om Sarkozy sopar banan med Hollande.


KvP, DN, DN, DN, DN

fredag 20 april 2012

Vitalisera Malmö kommunfullmäktige!

Jag har lämnat in en motion till Malmö kommunfullmäktige som, om den blir bifallen, kommer att möjliggöra ett vitalare fullmäktige genom att ledamöterna får svar snabbare på sina interpellationer. Jag anser att det är viktigt för en fungerande och vital demokrati i kommunen att oppositionen har effektiva verktyg för att få svar på frågor till den styrande majoriteten så att aktuella frågor blir belysta och den styrande majoritetens inställningar och avsikter klargörs.

Motionen:
Vitalisera fullmäktige!

Interpellationer och frågor i fullmäktige är viktiga institut för en fungerande och vital demokrati i kommunen. De gör det möjligt för oppositionen att lyfta aktuella och viktiga frågeställningar och i en öppen debatt få svar från kommunens politiskt ansvariga.
I Malmö kommunfullmäktige fungerar frågeinstitutet bra. Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning ska en fråga ställas senast två dagar före fullmäktigesammanträdet och bör besvaras vid det sammanträdet. I debatten i samband med svaret får endast den som ställt frågan och den som svarar delta. Utöver svaret begränsas antalet anföranden till två vardera per talare. Det fungerar bra och kan ofta ge en bild av den styrande majoritetens inställning till en enklare aktuell frågeställning.
Interpellationsinstitutet fungerar däremot direkt dåligt i Malmö kommunfullmäktige. Enligt arbetsordningen ska interpellationen ställas senast fyra dagar före fullmäktigesammanträdet och bör besvaras senast under det sammanträde som följer närmast därefter. Debatten i samband med svaret fungerar som debatten vid vilket annat ärende som helst; alla ledamöter får delta och antalet anföranden är inte begränsat.
Problemet är skrivningen under punkt 4 i 29§ i arbetsordningen; att ”En interpellation bör besvaras senast under det sammanträde som följer närmast efter det då interpellationen ställdes.”. Den innebär att det normalt tar minst en månad, och kan dröja upp till två månader, innan svaret ges i fullmäktige efter det att interpellationen ställts och ännu längre i samband med sommaruppehållet eller om sammanträden ställs in.
Det är med stor säkerhet denna skrivning som gör att det egentligen utmärkta interpellationsinstitutet används ytterst sällan i Malmö kommunfullmäktige. Ledamöterna ställer i stället frågor, även när frågeställningarna egentligen hade belysts bättre genom interpellationer. I Regionfullmäktige Skåne där interpellationsinstitutet är något annorlunda utformat ställs fler interpellationer och aktuella frågeställningar blir bättre belysta.

Följande ändringar i Malmö kommunfullmäktiges arbetsordning skulle förbättra interpellationsinstitutet och möjliggöra ett vitalare fullmäktige där viktiga aktuella frågeställningar ges möjlighet att debatteras och den styrande majoritetens inställningar och avsikter klargöras:
Interpellationer 29§
1) En interpellation skall vara skriftlig och egenhändigt undertecknad av en ledamot eller alternativt ställas av ledamoten per e-post.
Den skall ges in eller sändas per e-post till stadskontoret senast fyra sju dagar före det sammanträde vid vilket ledamoten avser att ställa den.
4) En interpellation bör besvaras senast under det sammanträde vid vilket den har ställts som följer närmast efter det då interpellationen ställdes.


Utifrån ovanstående yrkar jag

att      Kommunfullmäktige ändrar arbetsordningen i enlighet med ovanstående intentioner.

torsdag 5 april 2012

(S)-satsningar kostsamma misslyckanden

Sydsvenskan skriver i dag om alla de projekt som det satsats pengar på för att förbättra förhållandena i Rosengård. Det tycks inte råda någon oenighet om att de 319 000 000 kronorna som projekten kostat från år 2000 kunde använts bättre. Enligt Sydsvenskan visar statistiken "klart och tydligt" att att satsningarna inte fått den effekt som avsågs när det gäller frågor som skola, integration och sysselsättning. För att visa hur mycket pengar det är skriver journalisten att för de pengarna skulle varje högstadieelev i Rosengård kunna ha egen privatlärare i ett år.

Artikeln ger en bild av att många av projekten varit ogenomtänkta och att det inte funnits någon sammanhållen strategi. Det verkar som om Rosengård fått vara försökskanin åt allehanda projektentreprenörer som lyckats prata till sig några av de pengar som välvilligt östs över stadsdelen.

Jag känner igen bilden som förmedlas.
När den statliga Storstadssatsningen inleddes 1999 var jag vice ordförande i Fosie stadsdelsnämnd som, precis som Rosengård, var en av de stadsdelar staten satsade på. Stadsdelsnämnden fick till sitt förfogande mycket stora resurser. Den S-ledda majoriteten i stadsdelsnämnden lade fram förslag på hur resurserna skulle användas som vi moderater tyckte hade mycket stora brister. Vi saknade en tydlig politisk målsättning och politiska riktlinjer för den stora satsningen.Vi menade också att förslaget innehöll flera delar som endast var tidsfördriv för arbetslösa vuxna och som inte på något sätt hade förutsättningar att förändra situationen för dem som hamnat i utanförskap. I stället ville vi satsa på att göra arbetslösa anställningsbara och på att se till att fler barn fick möjlighet att klara skolan. Men den S-ledda majoriteten höll fast vid "pysselsättningen" och det blev inte heller i Fosie några positiva effekter när det gällde skola, integration och sysselsättning.

Jag blir alltmer stärkt i min uppfattning att ska man komma åt utanförskapet, som många inte minst i Malmö befinner sig i, handlar det om att satsa individuellt på anställningsbarhet. Dessutom måste skolorna fungera så att barnen får den kunskap och fostran som de behöver för att som vuxna kunna ta ansvar för sin egen försörjning.
Det låter självklart. Men ändå har många hundratals miljoner kronor slarvats bort i det ena meningslösa projektet efter det andra.