Sidor

fredag 28 mars 2008

(s) ger fortsatt stöd till saudiresan

Vid gårdagens kommunfullmäktige väntade jag mig svar på min så kallade enkla fråga till Limhamn-Bunkeflos stadsdelsnämndsordförande angående den planerade skolresan till Saudiarabien. I min fråga undrar jag om Malmö stad är en part i projektet eller inte. Tyvärr var Birthe Sörestedt (s) frånvarande så frågan skjuts fram till nästa fullmäktigesammanträde.

Men en annan enkel fråga till skolkommunalrådet Agneta Eriksson (s) tog också upp saudiresan. I sitt svar uttryckte hon sitt stöd för resan.

onsdag 26 mars 2008

Olofsson på rätt spår - slopa barnbidragen!

Sydsvenskans ledarsida (Sydsvenskan) skjuter på Centerns testballong angående slopade barnbidrag för höginkomsttagare. Jag tycker för min del att Centern är på rätt spår.

Om regeringen kompletterar arbetslinjen med en princip att alla familjer ska ges möjlighet att försörja sig själva borde man kunna komma fram till att slopa barnbidragen helt. Jag menar att inkomstbeskattningen ska anpassas efter familjernas försörjningsbördor. I stället för att rendera i barnbidrag vill jag att barnen ger rätt till avdrag i familjernas inkomstdeklarationer. Ingen borde betala en krona i inkomstskatt så länge det inte finns pengar kvar till att försörja familjen utan bidrag.

tisdag 25 mars 2008

Ställer enkel fråga angående saudiresa

Jag ställer vid torsdagens sammanträde i kommunfullmäktige följande enkla fråga till Limhamn-Bunkeflos stadsdelsnämndsordförande:

"Det har under en tid planerats för en resa till Saudiarabien där det cirkulerat olika uppgifter om huruvida Malmö stad är en part i projektet eller inte. Klart är att minst en tjänsteman från stadsdelsförvaltningen Limhamn-Bunkeflo varit på en förberedande resa till Saudiarabien. I uttalanden från politiker i stadsdelsnämnden har, enligt media, sagts att resan genomförs trots att alla politiker är kritiska.

Jag frågar därför stadsdelsnämndens ordförande:
Är resan till Saudiarabien ett officiellt utbyte, på politiker- eller tjänstemannanivå, som Malmö stad deltar i?"

I dagens Sydsvenskan (Sydsvenskan, Sydsvenskan) finns två artiklar om resan.

Fortsatt tät dimma kring saudiresa

Det är vanskligt att i huvudsak följa ett skeende via medierna. Dagens artiklar i Sydsvenskan (Sydsvenskan, Sydsvenskan) om de senaste turerna kring den planerade skolresan till Saudiarabien minskar inte förvirringen.

Jag blir inte klok på om det är en resa som Malmö stad deltar i och står bakom. Kommer det att finnas personer med på resan som representerar Malmö stad? Är det ett officiellt utbyte där Malmö stad är en part?

Om Malmö stad inte medverkar på något sätt, varför skickade då stadsdelschefen en tjänsteman på en förberedande resa till Saudiarabien?

Representanter för den ansvariga stadsdelsnämnden säger enligt Sydsvenskan att "Alla politiker är kritiska. Ändå drivs resan igenom ...". Är det på det sättet tycker jag att nämnden ska agera så att det är tydligt att Malmö stad inte deltar i projektet.

Vid torsdagens kommunfullmäktigesammanträde får det ansvariga kommunalrådet en fråga om projektet som inte hanns med förra månaden. Kanske klarnar dimmorna då?

torsdag 20 mars 2008

Störste lobbyisten ägs av kommunerna

Sydsvenskan fortsätter i dag sin artikelserie om avfallsbranschen. I dagens artikel skriver man att de privata företagen, via lobbyister, bevakar sina intressen genom att bl a försöka påverka de politiska makthavarna. Knappast ett scoop. Så är det i en fungerande demokrati. Olika marknadsaktörer försöker så effektivt som möjligt bevaka sina intressen. Det som möjligen är intressant i det här fallet, men som Sydsvenskan inte tar upp, är att de kommunala monopolen som agerar i branschen har sin egen lobbyorganisation, Avfall Sverige. Min gissning är att den organisationen med sina cirka 15 anställda är den klart största lobbyisten i branschen. Avfall Sverige lobbar för att de kommunala monopolen ska bevaras.

Jag anser att kommunerna inte ska vara marknadsaktörer i den här branschen heller. Kommunernas roll bör vara att via myndighetstillsyn se till att allt avfall tas om hand så att lagar och regler följs. Det finns ingen anledning att tro att kommunala monopol behövs på just avfallsmarknaden. Det är ännu en sektor som måste avsocialiseras. Då kommer branschen att kunna utvecklas och moderniseras med ökad effektivitet, ökad service och minskad risk för korruption.

Vinnarna när kommunernas monopol avlövas är inte i första hand de privata lobbyisterna utan kommuninvånarna. Allt talar för att avfallshanteringen blir billigare och bättre med fria företag i konkurrens på fria marknader.

onsdag 19 mars 2008

Förbereds Reepalus avgång?

Det har varit känt en tid att fritidskommunalrådet i Malmö, Lynn Ljungberg (s), avgår från sin post vid halvårsskiftet som en följd av skandalerna kring det vanskötta badhuset Aquakul. Nu meddelar också socialkommunalrådet Birgitta Nilsson (s) att hon vill trappa ner och lämnar som heltidspolitiker samtidigt som Ljungberg. Sydsvenskan (Sydsvenskan, Sydsvenskan, Sydsvenskan) spekulerar i dagens tidning om efterträdarna. Deras tips är att det kan bli Carina Nilsson och Birgit Hansson som tar över.

Jag vet inte hur mycket Sydsvenskan har på fötterna för sina spekulationer men jag hade hoppats på något djärvare och offensivare från socialdemokratins skyltfönster i Sverige. När man organiserar om bland sina viktigaste företrädare i Malmös kommunalpolitik förvånar det mig om man inte samtidigt förbereder hur Ilmar Reepalu ska efterträdas. Både Nilsson och Hansson är såvitt jag kan bedöma kompetenta och har stöd i rörelsen men att det skulle vara någon av dem som en dag axlar Reepalus mantel har jag svårare att se.

Mer spännande hade varit om Malmös socialdemokrater vågat satsa på t ex Luciano Astudillo och Hillevi Larsson. Två moderna politiker som vågar sticka ut och som på intressanta sätt möter framtiden. Men när det till slut gäller Reepalus efterträdare gissar jag att det blir någon med relativt tunga meriter och fast förankring som väljs. Kanske Marie Granlund?

tisdag 18 mars 2008

Regeringsrättens sopdom bra för malmöborna

I går kom äntligen Regeringsrättens dom i fallet där Tomelilla kommun överklagat en kammarrättsdom. Regeringsrätten går som väntat på kammarrättens linje och säger att kommuner inte får handla av egna bolag utan föregående upphandling. Sydsvenskan publicerar flera artiklar om saken i dag: Sydsvenskan, Sydsvenskan, Sydsvenskan. Tyvärr är Sydsvenskans journalister dåligt pålästa samtidigt som de gör allt för att skruva nyheten.

Hanterar politikerna domen klokt är den mycket bra för malmöborna. Avfallsbranschen är ett av de områden där offentliga monopol fortfarande är stora aktörer. Domen kan innebära att dessa monopol luckras upp och i förlängningen försvinner. Det skulle självklart alla hushåll, och alla andra köpare av avfallstjänster, vinna på. Det finns ingen anledning att tro att kommunala monopol skulle vara bra just i avfallsbranschen. Monopol och bristande konkurrens leder alltid till ineffektivitet, dålig service och korruption. Nu finns det en möjlighet att branschen kan få utvecklas med fria företag i fri konkurrens.

Det finns anledning både att fördjupa och att bredda resonemangen i saken. Jag återkommer.

fredag 14 mars 2008

Inte kompetent nog med endast politiker

I onsdags hade vi ett utbildningspass i Räddningstjänsten Syds direktion. Temat var direktionens uppdrag, styrning och arbete. Passet leddes av en extern organisationskonsult. Det var intressant och givande.

Vi hamnade i en diskussion om direktionsledamöternas lojalitet, perspektiv och uppdrag. Den allmänna inställningen i direktionen var att som direktionsledamot skakar man av sig alla andra tillhörigheter och är inget annat än just direktionsledamot i Räddningstjänsten Syd med endast den organisationens bästa för ögonen. Jag var av avvikande mening. Jag menar att på det sättet direktionen utses är vi ledamöter också representanter för våra kommuner och för våra partier. Vi är inte tillsatta på några andra meriter eller kvalifikationer. Jag tycker inte att detta faktum är bra men kan bara konstatera att det är så. Det hade varit bättre med en annan organisation där det funnits en professionell operativ styrelse som bl a kunnat fungera som ett stimulerande och givande bollplank till den verställande ledningen. Organisationens politiska dimension borde ligga på en annan arena.

Samma problematik finns inom i stort sett alla andra bolag och förbund, som jag känner till, som bildats för att lösa kommunala uppgifter. Ett undantag är Region Skånes nya Business Region Skåne vars tre dotterbolag Tourism, Invest och Event har styrelser som är bemannade med individer som valts utifrån kompetenser som specifikt behövs för respektive bolag.

Den bästa lösningen när flera kommuner ska samverka tycker jag är kommunalförbund med ett politiskt förbundsfullmäktige och en professionell förbundsstyrelse. Då tillsätts fullmäktiget politiskt och där diskuteras politiken och bestäms ägarviljan. Förbundsstyrelsen utses sedan för att på bästa sätt kunna förverkliga det som majoriteten i förbundsfullmäktige beslutat. Ledamöterna i förbundsfullmäktige måste vara invalda i sina respektive kummunfullmäktige, det stipulerar kommunallagen, men för styrelseledamöterna räcker det att de bor i någon av delägarkommunerna.

Jag har erfarenhet från några olika sammarbeten mellan kommuner: Sydvatten, SYSAV, Räddningstjänsten Syd och VA Syd. Sydvatten och SYSAV är aktiebolag som ägs proportionellt utifrån relativ folkmängd av de 10-15 delägarkommunerna. Styrelserna är mycket stora för att alla kommuner och olika politiska partier ska kunna vara representerade på något sätt. Det finns inga formella demokratiskt tillsatta arenor för den politiska dimensionen i bolagen. Styrelserna är politiskt tillsatta men förväntas inte agera som representanter för sina kommuner eller partier. Styrelserna är endast i mycket begränsad betydelse bollplank för den verkställande ledningen. Endast enstaka styrelseledamöter har annan kompetens än den politiska att bidra med.

Räddningstjänsten Syd är ett kommunalförbund, med 5 medlemskommuner, men man har valt konstruktionen med förbundsdirektion i stället för fullmäktige och styrelse. Då har man ingen möjlighet att separera den politiska ägararenan från det operativa. Dessutom måste de som utses till direktionen vara invalda i sina respektive kommunfullmäktige.

VA Syd är ett för året nytt samarbete mellan Malmö och Lund. Det är förvisso ett kommunalförbund med fullmäktige och styrelse men även styrelsen är politiskt tillsatt.

Jag hade mycket gärna sett att dessa fyra samarbeten konstruerades om till kommunalförbund med fullmäktige och styrelse enligt ovan. Det skulle stärka den demokratiska styrningen och insynen samtidigt som organisationernas förmåga att på bästa sätt lösa sina uppgifter skulle förbättras.

måndag 10 mars 2008

Hur blir Malmö en ännu bättre cykelstad?

Vad kan göras för att Malmö ska bli en ännu bättre cykelstad? Med denna fråga som utgångspunkt hade Malmös kommunalråd med ansvar bl a för stadsplanering, trafik och miljö kallat till rundabordssamtal i dag. Jag var inbjuden i egenskap av vice ordförande i Miljönämnden. Övriga medverkande var två riksdagsledamöter, Köpenhamns teknik- och miljöborgmästare, några politiska sekreterare i kommunen, ett par politiker och tjänstemän från Region Skåne samt tjänstemän från Gatukontoret i Malmö.

Det blev en intressant diskussion som i och för sig aldrig riktigt lyfte. Vi kom inte fram till något som pekar ut en tydlig riktning för det framtida arbetet. Det var dock speciellt intressant att lyssna till Köpenhamns viceborgmästare Klaus Bondam.

Min slutsats av dagens samtal är att vi måste skaffa oss mer kunskap om hur malmöbor och stadens besökare förhåller sig till cyklandet som transportform. T ex Vilka cyklar och varför? Vilka cyklar inte och varför? Vill folk cykla? Varför? Varför inte? Vad krävs om vi vill göra cyklandet mer attraktivt?

Det fanns mycket åsikter, tyckanden och antaganden vid dagens diskussion men alldeles för lite hårda fakta att bygga en framtida politik på. Jag förväntar mig att ett resultat av mötet blir att dessa viktiga fakta plockas fram.

söndag 9 mars 2008

Aktuellt sprider vänsterpropaganda

Den svenska statstelevisionen sprider vänsterpropaganda. I dagens Aktuellt påstod man att privata sjukvårdsförsäkringar hjälper försäkringstagarna att gå före i sjukvårdsköerna. Det är inte sant utan lögn och vänsterpropaganda.

När en person utnyttjar sin sjukvårdsförsäkring ställs inte en patient i landstingssjukvårdens kö åt sidan. Försäkringsbolaget köper kapacitet hos vårdgivare utöver vad landstingen köpt.

I Sverige råder ingen brist på sjukvård. Däremot klarar inte landstingen av att med sina resurser producera och köpa in det som skattebetalarna förväntar sig. Därför är ganska många svenskar beredda att via försäkringsbolagen betala ytterligare pengar för sjukvård. Det innebär att den totala mängden producerad sjukvård ökar. Inte att privatförsäkringstagarna snor åt sig sjukvård som landstingspatienter annars skulle fått. Tvärtom avlastar de privata sjukvårdsförsäkringarna den offentliga vården. Det borde Aktuellt berättat i stället för att sprida socialisternas propaganda.

Bäst om McCain lyfter luren i Vita huset

I sin krönika i dagens Sydsvenskan skriver Per T Ohlsson om Hillary Clintons senaste kampanjfilm. Den frågar de amerikanska väljarna vem de vill ska svara när det hänt något i världen och telefonen ringer i Vita huset. Budskapet är visserligen riktat till de amerikanska väljarna men vem som svarar när det ringer i Vita huset berör ju faktiskt oss alla. Därför funderar jag på vem jag vill ska ta över vid telefonen efter Bush en bit in på nästa år.

För några månader sedan skulle jag svarat Giuliani eller kanske Bloomberg. De är handlingskraftiga politiker med liberala och moderna värderingar och, vilket är viktigt, de har erfarenhet av exekutiv politisk makt. Men Giuliani klantade bort sina chanser med sitt märkliga kampanjupplägg och oberoende Bloomberg ställer nog inte upp nu när McCain blir republikanernas kandidat.

Mitt svar på Clintons fråga blir därför McCain. Han vill att USA även framöver ska bry sig om vad som händer i världen. Han har inte backat från åsikten att det var rätt att störta Iraks kriminella regim. Däremot har han med fog kritiserat hanteringen efter att kriget var vunnit. Dessutom är han frihandelsvän. För mig som malmöbo är detta viktiga frågor. Världen skulle bli mycket otryggare och mycket fattigare med ett USA som vänder sig innåt, säkerhetsmässigt och ekonomiskt. Både Obama och Clinton vacklar i de frågorna.

fredag 7 mars 2008

Utvisa inte självförsörjande

En 23-årig man från Afghanistan har befunnit sig i Sverige i tre år i väntan på svar på sin asylansökan. Under tiden har han skaffat sig arbete och att döma av intervjuerna med honom i radio har han sett till att lära sig svenska ordentligt. Han tycks leva ett gott liv, både för sig själv och för samhället i övrigt. Så långt en solskenshistoria. Men så får han avslag på sin asylansökan och då menar myndigheterna att han, mot sin vilja, ska skickas tillbaka till Afghanistan. Varför i hela världen då, frågar jag mig? Tja, tydligen är våra svenska lagar och regler konstruerade så. Jag förutsätter att detta kommer att förändras när Regeringens förslag till nya regler för arbetskraftsinvandring, som jag skrivit om här, blir verklighet. Men fram till dess menar jag att man måste hantera fall som det med den afghanske mannen ovan generöst. Den som försörjer sig själv i Sverige finns det ingen anledning att kasta ut. Ett ledarstick i dagens Sydsvenskan tar också upp saken.

onsdag 5 mars 2008

Digitala demokratifunktioner förverkligas

I dag skriver Sydsvenskan om en del av det som jag skrev om här den 17 januari. Kommunstyrelsen har nu beslutat i enlighet med de förslag vi i E-beredningen arbetat fram. Därmed kommer webbaserade funktioner för medborgarinitiativ och medborgarpanel att förverkligas under året. Det ska bli mycket spännande att följa hur det utvecklas. Min förhoppning är att funktionerna leder både till att malmöbornas möjligheter att påverka den politiska processen utökas och att politikernas beslutsunderlag på olika nivåer ytterligare förbättras. Läs mer om de nya funktionerna i mitt inlägg här från den 17 januari.

tisdag 4 mars 2008

Minister från Malmö som gör mig stolt

I går var jag på seminarium för opinionsbildare och beslutsfattare i Skåne som Timbro Syd arrangerade. Temat var arbetskraftsinvandring och migrationsminister Tobias Billström presenterade vad han och Regeringen gör på detta område. Det visade sig vara en mycket tydlig och bra politik. Om jag begrep saken rätt så ska vem som helst i världen som skaffar sig ett jobb i Sverige kunna komma hit och jobba i 2 år. Efter den tiden har personen möjlighet att söka uppehållstillstånd och därmed permanent bosätta sig i Sverige. Det blir arbetsgivaren som avgör om det finns ett behov av arbetskraft utifrån till just det aktuella jobbet. Inte som tidigare myndigheter och fackföreningar. Riktig arbetskraftsinvandring alltså, inte gästarbete. Det gnisslas nog en del tänder bland både röda och bruna, och då syftar jag inte på hudfärg.

Tobias själv gjorde också mycket bra ifrån sig. Säker presentation. Minsitermässig utan att distansera sig. Kunnig, välargumenterad. Visst kan man väl beteckna honom som politisk broiler men han känns ärlig och hängiven uppdraget.

Tobias var mycket aktiv bland fotfolket i valrörelsen. Han tycks verkligen tycka att valrörelse är roligt. Jag gjorde flera aktiviteter tillsammans med honom. Bland annat natten mot valdagen när vi var ett gäng som under några timmar såg till att något tusental videdalsbor fick en moderat valhälsning med morgontidningen.

Jag tycker att Malmö kan vara stolt över sin minister!