Sidor

fredag 14 mars 2008

Inte kompetent nog med endast politiker

I onsdags hade vi ett utbildningspass i Räddningstjänsten Syds direktion. Temat var direktionens uppdrag, styrning och arbete. Passet leddes av en extern organisationskonsult. Det var intressant och givande.

Vi hamnade i en diskussion om direktionsledamöternas lojalitet, perspektiv och uppdrag. Den allmänna inställningen i direktionen var att som direktionsledamot skakar man av sig alla andra tillhörigheter och är inget annat än just direktionsledamot i Räddningstjänsten Syd med endast den organisationens bästa för ögonen. Jag var av avvikande mening. Jag menar att på det sättet direktionen utses är vi ledamöter också representanter för våra kommuner och för våra partier. Vi är inte tillsatta på några andra meriter eller kvalifikationer. Jag tycker inte att detta faktum är bra men kan bara konstatera att det är så. Det hade varit bättre med en annan organisation där det funnits en professionell operativ styrelse som bl a kunnat fungera som ett stimulerande och givande bollplank till den verställande ledningen. Organisationens politiska dimension borde ligga på en annan arena.

Samma problematik finns inom i stort sett alla andra bolag och förbund, som jag känner till, som bildats för att lösa kommunala uppgifter. Ett undantag är Region Skånes nya Business Region Skåne vars tre dotterbolag Tourism, Invest och Event har styrelser som är bemannade med individer som valts utifrån kompetenser som specifikt behövs för respektive bolag.

Den bästa lösningen när flera kommuner ska samverka tycker jag är kommunalförbund med ett politiskt förbundsfullmäktige och en professionell förbundsstyrelse. Då tillsätts fullmäktiget politiskt och där diskuteras politiken och bestäms ägarviljan. Förbundsstyrelsen utses sedan för att på bästa sätt kunna förverkliga det som majoriteten i förbundsfullmäktige beslutat. Ledamöterna i förbundsfullmäktige måste vara invalda i sina respektive kummunfullmäktige, det stipulerar kommunallagen, men för styrelseledamöterna räcker det att de bor i någon av delägarkommunerna.

Jag har erfarenhet från några olika sammarbeten mellan kommuner: Sydvatten, SYSAV, Räddningstjänsten Syd och VA Syd. Sydvatten och SYSAV är aktiebolag som ägs proportionellt utifrån relativ folkmängd av de 10-15 delägarkommunerna. Styrelserna är mycket stora för att alla kommuner och olika politiska partier ska kunna vara representerade på något sätt. Det finns inga formella demokratiskt tillsatta arenor för den politiska dimensionen i bolagen. Styrelserna är politiskt tillsatta men förväntas inte agera som representanter för sina kommuner eller partier. Styrelserna är endast i mycket begränsad betydelse bollplank för den verkställande ledningen. Endast enstaka styrelseledamöter har annan kompetens än den politiska att bidra med.

Räddningstjänsten Syd är ett kommunalförbund, med 5 medlemskommuner, men man har valt konstruktionen med förbundsdirektion i stället för fullmäktige och styrelse. Då har man ingen möjlighet att separera den politiska ägararenan från det operativa. Dessutom måste de som utses till direktionen vara invalda i sina respektive kommunfullmäktige.

VA Syd är ett för året nytt samarbete mellan Malmö och Lund. Det är förvisso ett kommunalförbund med fullmäktige och styrelse men även styrelsen är politiskt tillsatt.

Jag hade mycket gärna sett att dessa fyra samarbeten konstruerades om till kommunalförbund med fullmäktige och styrelse enligt ovan. Det skulle stärka den demokratiska styrningen och insynen samtidigt som organisationernas förmåga att på bästa sätt lösa sina uppgifter skulle förbättras.