Sidor

fredag 29 februari 2008

Saudifrågor i Kommunfullmäktige

Vid torsdagens frågestund i Kommunfullmäktige togs den planerade studieresan till Saudiarabien upp. En fråga handlade om säkerheten för de som åker. Skolkommunalrådet (s) menade att det är upp till förvaltningen samt de individer och föräldrar som är inblandade att ta ställning utifrån bl a den information som UD ger. Jag håller med i den delen.

En annan fråga, som ställdes av moderaternas kommunalråd Anja Sonesson, handlade om lämpligheten att ha utbyte med ett land som systematiskt kränker mänskliga rättigheter. Stadsdelsnämndens ordförande (s) svarade att hon förutsätter att UD, Regeringen och Riksdag framför synpunkter på mänskliga rättigheter. Enligt henne handlar detta projektet om utbyte där barn möts på barns villkor och det tycker hon är bra. Det är detta som är problemet! Man svajar hela tiden om vad syftet är i stället för att vara tydliga och rätt. Man har sagt att syftet är att barnen ska få förståelse för varandras kulturer och i ett sådant projekt menar jag att Malmö stad inte ska vara delaktigt. Ska Malmö stad delta i det här projektet måste frågor som mänskliga rättigheter stå högst på listan över syften.

En tredje fråga i ämnet hanns inte ställas utan kommer upp på nästa sammanträde. Den ställs av en folkpartist till skolkommunalrådet (s) och undrar om hon kommer att vidta åtgärder för att stoppa den planerade resan. Fortsättning följer alltså.

torsdag 28 februari 2008

Ingen klarhet i saudiresan

Dagens rapportering i Sydsvenskan från gårdagens sammanträde i Limhamn-Bunkeflo stadsdelsnämnd ger ingen klarhet i frågan om stadsdelens, och därmed Malmö stads, engagemang i den planerade studieresan till Saudiarabien. En ledamot i nämnden verkar mena att skolbarnen och skolpersonalen gör resan under lov och semester och att det därför inte berör politikerna. Men i så fall borde ju inte frågan hamnat på nämndens bord överhuvudtaget och stadsdelschefen inte haft anledning att besluta att låta utbildningschefen åka på rekogniseringsresa vilket tas upp i ett tidigare pressmeddelande.

Förhoppningsvis klarnar bilden i dag i samband med frågestunden i Kommunfullmäktige vilken kan följas här. Då ställs det frågor i saken bland annat till ordföranden i stadsdelsnämnden och till det ansvariga kommunalrådet.

tisdag 26 februari 2008

Händelserikt sammanträde i Miljönämnden

Gårdagens sammanträde i Miljönämnden blev oväntat händelserikt.

I ett förslag till remissvar från Malmö stad till Länsstyrelsen angående en energistrategi för Skåne föreslog vi moderater att vi skulle lägga till en skrivning om att fjärrvärmenäten borde öppnas för konkurrens på samma sätt som el- och telenäten. I dag har den som äger fjärrvärmenät monopol på att leverera fjärrvärme till slutkund. Öppnas näten för konkurrens kan olika energiproducenter sälja direkt till slutkund via samma nät. Som alltid när ett monopol tas bort på en marknad skulle fjärrvärmebranschen effektiviseras och inte minst hushållen skulle bli vinnare. Efter en stunds resonemang och viss vånda antog Socialdemokraterna och Miljöpartiet vårt förslag. Det uppskattar jag mycket och hoppas att en majoritet följer förslaget även i Kommunstyrelsen.

Däremot hade vi inte samma framgång i ärendet som var ett yttrande till Stadsbyggnadsnämnden över byggplanerna vid citytunnelstationen i Hyllie. När vi i nämnden yttrade oss över planerna i ett tidigare skede stödde (s) och (mp) förvaltningens förslag att vara kritiska till enkelsidiga lägenheter. Vi moderater tyckte att motståndet var väl kategoriskt och menade att eventuella olägenheter torde kunna lösas på acceptabla sätt. I förvaltningens förslag i detta senare skede fanns nu ett långt resonemang om de enkelsidiga lägenheterna, som finns i planerna, som mynnade ut i att förvaltningen nu ändrat ståndpunkt. Man menar att enkelsida lägenheter i det här fallet skulle fungera och att möjligheten att klä utsidan av ett garage med lägenheter har stora värden för hela området. Det gladde naturligtvis oss moderater. Inte minst eftersom motiveringen är vederhäftig. Men detta gillade alltså inte (s) och (mp) och efter en stunds ajournering bestämde de i sin kraft av majoritet att stryka hela den text i skrivelsen om enkelsidiga lägenheter som förvaltningen föreslagit och ersatte den med en kort som summariskt motsätter sig enkelsidiga lägenheter. Mycket olyckligt tycker vi moderater men hoppas att Stadsbyggnadsnämnden tar större hänsyn till miljöförvaltningens resonemang som jag ska se till att de får med i sitt beslutsunderlag.

Vid sammanträdet behandlade vi också nämndens årsanalys och bokslut för 2007. Anmärkningsvärt i det sammanhanget tycker vi moderater är att nämnden under året beslutade hur några extra pengar som vi fick till vårt förfogande skulle användas men sedan har förvaltningen fördelat om dessa mellan verksamheterna. Det innebär att en (1) verksamhet förbrukat 70% mer än vad nämnden tilldelat. Jag är säker på att mitt missnöje med detta gick fram både till majoriteten och till förvaltningen.

Under Miljönämndens ansvar sorterar också en avdelning som för kommunens räkning driver olika projekt som till stora delar finansieras av främst EU och staten. Av tradition har den avdelningen varit mycket självständig och rapporteringen till nämnden har varit fragmentarisk. Under min tid i nämnden har jag drivit att eftersom det är nämnden som ansvarar för verksamheten ska vi också bli tillräckligt informerade och ta de nödvändiga besluten. Det går sakta i rätt riktning. Vid gårdagens sammanträde fick vi en årsanalys också för den här verksamheten. Nämnden tyckte inte att det var tillräckligt utan det måste bli bättre framöver. Jag efterlyste indikatorer så att nämnden kan bedöma om projekten gör vad de ska och om ekonomin är under kontroll.

måndag 25 februari 2008

Fri rörlighet över gränserna

Oscar Hemer skriver om "Kosmopolit med förhinder" på kultursidorna i dagens Sydsvenskan. Han frågar varför friheten att flytta och bosätta sig var man vill inte är en grundläggande mänsklig rättighet.

För mig är det självklart att det borde vara så, att den som vill ska få lov att bosätta sig i Sverige. Som svar på det kommer direkt reaktionen "Hur skulle det se ut" Då skulle ju all jordens befolkning komma till Sverige för att bli försörjda!" Jag är medveten om det problemet och därför är det är lika självklart för mig att den som flyttar till Sverige måste kunna försörja sig själv. Det måste till en tid innan man fullständigt kvalat in i det svenska socialförsäkringssystemet. De enda som jag menar ska stå utanför detta försörjningskrav är konventionsflyktingar och deras allra närmsta familjer. I deras fall har Sverige, och alla andra demokratier, en skyldighet att ge skydd åt individer som riskerat allt för att t ex bekämpa totalitära regimer.

lördag 23 februari 2008

(s) står bakom att skolbarn ska få förståelse för diktatur?

I dag skriver Natik Awayez, som är konstnärlig ledare på Inkonst, ett intressant och balanserat inlägg i Sydsvenskan appropå debatten om den planerade skolresan till Saudiarabien.

Jag läser också ett pressmeddelande från Limhamn-Bunkeflo stadsdelsförvaltning som är ett goddag-yxskaft-svar på debatten som den planerade resan skapat. Det verkar som om man inte alls förstår problematiken. Man fortsätter att upprepa att det är bra att barn från olika länder möts. Ingen har väl motsatt sig det? Det är förvaltningens naiva och godtrogna inställning till diktaturen man samarabetar med som är problemet.

I pressmeddelandet står också att projektet har stöd av skolkommunalrådet Agneta Eriksson (s). Jag hoppas att det är en missuppfattning. Men kanske får vi mer klarhet i saken på torsdag när Kommunfullmäktige sammanträder. Jag skulle uppskatta om Agneta Ericsson då, om inte förr, meddelar att projektet är nerlagt. Sammanträdet kan följas direkt, eller i efterhand, här.

fredag 22 februari 2008

Slirig tillsättningspolitik

Bland annat Sydsvenskan skriver i dag om att den bild Regeringen gav av omständigheterna kring hur Mikael Odenberg blev utsedd till generaldirektör tycks ha varit något tillrättalagd. När Odenberg blev utnämnd kommenterade jag här på bloggen hur de statliga toppjobben enligt min mening borde tillsättas. Läs inlägget Statliga toppjobb - öka de folkvaldas inflytande!.

Inget gull med diktaturer

Det är tillsammans med föreningen Spiritus Mundi som tjänstemän i Limhamn-Bunkeflos stadsdelsförvaltning genomför projektet där barn från Saudiarabien och Malmö ska träffas och få förståelse för varandras kulturer. I dagens Sydsvenskan försvarar styrelseledamoten i Spiritus Mundi, professor emeritus i islamologi Jan Hjärpe, projektet. Han skriver att han är entusiastisk över initiativet med möten mellan skolbarn och att barnen representerar inga andra än sig själva och framtiden. Han gör det väl enkelt för sig. Jag menar att hela projektet sänder ut fel signaler. Projektet ska "skapa förutsättningar för bättre medvetenhet och förståelse för varandras kulturer". När Malmö stad deltar får det officiell prägel och då är det min uppfattning att man måste vara tydlig med hur vi ser på t ex demokrati, yttrandedfrihet och jämställdhet. Malmö stad ska inte gulla med diktaturer.

torsdag 21 februari 2008

Dags för genomlysning av Saudiprojektet

I dag kan man läsa om den planerade skolresan till Saudiarabien på Sydsvenskans ledarsidor (Sydsvenskan), kultursidor (Sydsvenskan) och malmösidor (Sydsvenskan). Även andra media rapporterar. Det är utmärkt att saken synas ordentligt. Jag saknar dock något uttalande från ledande socialdemokrater.

Jag tycker att hela projektet blir mer och mer märkligt. Det tycks som om det finansieras dels via Saudiska staten och dels via ett företag i Sverige som förvaltningens tjänstemän vill hålla hemligt till och med för stadsdelens ledande politiker. Ska Malmö stad låta andra parter vara med och finansiera projekt av det här slaget måste man bl a vara mycket öppen och tydligt visa att det är Malmö stads nytta som styr och inte finansiärernas. Det har man kapitalt misslyckats med den här gången.

Det är dags för en rejäl genomlysning av projektet. Stadsdelens socialdemokratiska ordförande måste se till att alla kort omedelbart kommer på bordet och att det tas politiska beslut i ärendet. Man tror ju nästan att det är tjänstemännen, och inte politikerna, som styr i Limhamn-Bunkeflo.

tisdag 19 februari 2008

Saudiarabiens kultur ska inte förstås, den ska bekämpas

Saudiarabien är en diktatur som systematiskt kränker mänskliga rättigheter. Svenska UD skriver bl a om landet "Den egna tolkningen av den islamiska lagen, sharia, tar som regel över annan lagstiftning. Offentliga avrättningar och kroppsstraff förekommer. Homosexualitet är förbjuden enligt lag. Konvertering från islam är likaledes förbjudet. Båda brotten kan leda till dödsstraff. Omfattande restriktion finns vad gäller kvinnors rörelsefrihet, ställning inom familjerätten, inom det politiska livet och möjlighet att söka anställning. I domstol väger en kvinnas vittnesmål hälften så tungt som en mans."

Få höjer väl på ögonbrynen över detta. Vi vet att det finns kvar en del länder i världen som inte moderniserats utan lever kvar med medeltida värderingar. De blir tack och lov färre och färre när ideologier som bygger på demokrati och individers frihet vinner terräng.

Det anmärkningsvärda i sammanhanget är att Malmö stad, enligt Sydsvenskan, deltar i ett projekt där skolbarn och skolpersonal från Malmö och Saudiarabien ska mötas för "att skapa förutsättningar för bättre medvetenhet och förståelse för varandras kulturer". Det är så fel som det kan bli. Saudiarabiens kultur ska inte förstås, den ska bekämpas! Jag hoppas att ansvariga politiker agerar och rättar till. Ska Malmö stad av någon anledning ha utbyte med Saudiarabien måste demokrati, jämställdhet och mänskliga rättigheter stå högst på agendan.

söndag 17 februari 2008

Mana förringar yttrandefriheten

Joacim Blomqvist, som är en av de ledande personerna bakom tidskriften Mana, verkar inte förstå vad yttrandefrihet faktiskt innebär. I en intervju i Sydsvenskan får han, angående tidskriftens ifrågasatta statliga stöd, frågan "Tror du att en majoritet i Sverige tycker att Mana är värda sina 275 000 skattekronor?". Enligt tidningen svarar han "Ja, det hoppas jag. Jag hoppas att folk i allmänhet har så mycket respekt för yttrandefriheten att man inser att den spottstyvern kan det vara värt."

Yttrandefrihet har ingenting att göra med statliga penningstöd. Joacim Blomqvist förringar yttrandefrihetens verkliga värde när han påstår det. Yttrandefriheten innebär att varje medborgare, enligt regeringsformen, gentemot det allmänna är tillförsäkrad att i tal, skrift eller bild eller på annat sätt meddela upplysningar samt uttrycka tankar, åsikter och känslor.

I samband med intervjun på Manas redaktion låter sig Joacim Blomqvist fotograferas intill ett idolporträtt av Che Guevara. Kanske kan Joacim Blomqvists missförstånd av den svenska yttrandefriheten bero på att den är så väsensskild mot vad Che Guevara och andra hejdukar kring honom stod och står för.

onsdag 13 februari 2008

Brandmän - av rätta virket?

Enligt Sydsvenskan vill Räddningsverket att de fysiska kraven på de som vill bli brandmän ska sänkas. Skäl man anger är att det är för få kvinnor som blir brandmän och att "räddningstjänsten ska avspegla samhället i stort". Det är dåliga skäl tycker jag.

Det kan finnas anledning att ändra de fysiska kraven. Men kraven måste sättas utifrån vad en brandman ska kunna prestera i arbetet. Innebär ändringarna av de fysiska kraven som Räddningsverket efterfrågar att räddningstjänstens prestationer vid utryckningar försämras, alltså att färre liv kan räddas och att egendomsskadorna blir större, måste deras förslag avvisas.

Koppeltvång fel väg

Sydsvenskan skriver i dag att Gatukontoret återkommer med sitt förslag att Malmö ska införa koppeltvång för hundar i hela kommunen. Det är enligt min mening fel väg att gå.

Problemet som behöver kommas åt är aggressiva och farliga hundar. Det gör man inte genom det här förslaget. I stället begränsar och förstör man för många många seriösa hundägare.

För det första är koppel inte speciellt effektivt när det gäller att förhindra att aggressiva och farliga hundar ställer till skada. Kopplade hundar når att bita, hundar sliter sig och hundar rymmer. För det andra har hundar som är aggressiva och farliga ofta oseriösa ägare som inte sällan är kriminellt belastade. Dessa ägare bryr sig knappast om ett koppelförbud.

Det enda jag stött på som jag tror skulle kunna ha verklig effekt är en obligatorisk ansvarsfärsäkring för hundägare. Alltså att alla hundägare måste försäkra sina hundar så att ett försäkringsbolag garanterar att betala för de skador hundarna förorsakar. Premien skulle då utgå bl a från hundras och ägarens skötsamhet, precis som vid andra försäkringar. Visst blir det mer kostsamt för alla hundägare, även de seriösa och skötsamma, men jag är säker på att många av de problem som finns i dag efterhand skulle försvinna.

måndag 11 februari 2008

Räddningstjänsten agerar mot fyrverkerimissbruket

Vid dagens sammanträde i Räddningstjänsten Syds direktion beslutade vi, på mitt initiativ, att förvaltningen ska ta fram ett underlag så att vi utifrån organisationens erfarenheter och kompetens kan bilda opinion i debatten om fyrverkerier. Vi ska, enligt beslutet, "ta initiativ till en dialog med samverkande organ, kommuner och polis om hur vi kan påverka situationen".

Jag tycker naturligtvis att detta är mycket bra. Ett väl underbyggt inlägg från Räddningstjänsten bör väga tungt och kan inte enkelt viftas undan.

Jag tog på sammanträdet upp några punkter som jag gärna ser att förvaltningen har med när man arbetar fram underlaget:
  • begränsa tillgängligheten
  • begränsa användandet
  • effektivisera tillsynen av att lagar och regler följs

Ingen argumenterade emot. Däremot kom krav på att föräldrars ansvar för sina barns handlingar måste skärpas. Det ställer jag mig bakom.

fredag 8 februari 2008

Statliga toppjobb - öka de folkvaldas inflytande!

I går utsåg Regeringen tre nya generaldirektörer. Jag har ingen anledning att tro att någon av dessa inte är kvalificerad eller lämplig. Dessutom är det endast till en av posterna som man handplockat. De andra två har anonserats ut. Men jag hade gärna sett att de folkvalda, Riksdagen, hade ett finger eller mer med i spelet.

Ett första steg skulle kunna vara att ledamöter från relevanta riksdagsutskott fick möjlighet att offentligt fråga ut Regeringens kandidater innan de formellt utses. Ett nästa steg att Riksdagen måste godkänna kandidaterna innan de utses.

Generaldirektörer, och en del andra statliga topptjänstemän, ansvarar för att det Riksdag och Regering beslutar genomförs. T ex har ju ministrar i Sverige inte alls samma möjligheter som i många andra länder att påverka varken implementering eller det löpande. Därför tycker jag att det är viktigt att de statliga topptjänstemännen blir ordentligt genomlysta och att de blir kända för allmänheten.

torsdag 7 februari 2008

Bråkigt i Malmö kommunfullmäktige

Medierapporteringen från januarisammanträdet i Malmö kommunfullmäktige har dominerats av utfallet från kommunstyrelsens ordförande Ilmar Reepalu mot kommunfullmäktiges förste vice ordförande Lena Jarnbring. Kommunstyrelseordförandens uppförande är anmärkningsvärt, klandervärt och oacceptabelt. Men enligt min mening mer ett bråk på det personliga planet och inte det som var det verkligt allvarliga som hände på sammanträdet.

Efter fullmäktigemötet skrev jag tillsammans med Anette Clair, som är moderat ersättare i fullmäktige, insändaren nedan. Såvitt jag vet har den ännu inte blivit publicerad någonstans.

"Fix och trix av (s) i fullmäktige

Med fullmäktiges ordförande i spetsen agerar socialdemokraterna i Malmö antidemokratiskt. De drar sig inte för att trixa och fixa för att kringgå de demokratiska spelregler som finns för att garantera minoriteten inflytande.

Vid fullmäktiges decembersammanträde drev socialdemokraterna igenom att ett antal motioner skulle bordläggas. Som skäl angav fullmäktiges ordförande att "det är ett antal som vill komma iväg". På kvällen, efter decembersammanträdet, hölls årets fullmäktigemiddag så det handlade alltså om att en del av fullmäktigeledamöterna ville hinna hem och fräscha till sig, byta om och, ja förbereda sig för festkvällen. Vi anser inte att det är legitima skäl för att avstå från att behandla frågor som fullmäktige samlats för att avgöra. Men majoriteten ville annorlunda och motionerna bordlades utan någon som helst politisk behandling i fullmäktige.

När så motionerna kom upp för behandling på januarisammanträdet yrkade en minoritet på återremiss för några av dessa. En tillräckligt stor minoritet för att det normalt skulle blivit en så kallad minoritetsåterremiss. En regel i den demokratiska processen som gör att en majoritet inte kan köra över en minoritet hur som helst, utan ärendet måste ges ytterligare beredning. Men då meddelar den socialdemokratiske fullmäktigeordföranden att eftersom motionerna bordlades vid förra sammanträdet säger regelverket att de inte kan minoritetsbordläggas nu.

Detta är inte en seriös hantering! Först driver ordföranden igenom en bordläggning av ärenden för att "det är ett antal som vill komma iväg". Sedan använder han den i sig mycket tvivelaktigt motiverade bordläggningen för att förhindra minoriteten dess rättigheter. Det var knappast så det var tänkt när reglerna skapades. Det är inte omöjligt att ordföranden, i det här fallet, strikt juridiskt är klanderfri. Men moraliskt är hans paragrafrytteri till skada för kommunfullmäktige och därmed för demokratin i Malmö.

Vi kan inte bedöma om fullmäktigeordföranden blivit rådd till detta sluga handlande eller om situationen bara råkade uppstå. Oavsett vilket borde han begripit bättre och handlat så att andemeningen i de demokratiska spelreglerna följts."