Sidor

fredag 26 oktober 2012

Ingen vitalisering av Malmö KF

I går behandlades min motion Vitalisera Malmö kommunfullmäktige i just Malmö kommunfullmäktige. Det blev i praktiken avslag även om beslutet var att "anse den besvarad".Debatten går att se här; 25/10/12, ärende 21.

Ungefär så här sa jag i mitt anförande:

"Ordförande, Fullmäktige, MalmöborMalmö kommunfullmäktige är ju det högsta beslutande organet på den här politiska nivån. Vi ansvarar för en budget på i runda slängar 15 miljarder kronor. Vi ansvarar också ytterst för flera frågor som är av avgörande betydelse för malmöbornas liv på olika sätt. Det handlar om förskolan, grundskolan, gymnasiet, äldreomsorgen och socialtjänsten. Om markexploatering, byggande, gator, trafik,VA & avfall och räddningstjänst. Och om miljötillsyn, verksamhetstillsyn och tillsyn inom alkohol, tobak & läkemedel. Och en del annat.

Det mesta av allt detta ansvar hanterar vi i KF genom delegering och verkställighet. Den årliga budgeten som vi beslutar om är det viktigaste styrinstrumentet men det kommer även upp ärenden som är initierade i nämnder och verksamheter och en del kommer upp som ledamöters motioner. Genom beslut i fullmäktige får organisationen med över 20 000 anställda veta vad som förväntas av den.
Det ena viktiga uppdraget vi har här i KF är alltså att besluta om verksamheten. Den andra är att följa upp att besluten verkställs.
Årsredovisningen är naturligtvis viktig för denna uppföljning och brukar debatteras intensivt här KF. Två andra viktiga verktyg för KF:s ledamöter är Enkla frågor och Interpellationer. Genom dessa två instrument har KF:s ledamöter möjlighet att granska den verksamhet vi ytterst ansvarar för. Det är kraftfulla verktyg där vi ledamöter kan ställa direkta frågor till de kommunalråd och nämndsordföranden som ansvarar för olika frågor.
I Malmö KF används Enkla frågor ganska flitigt. Det är ju när en ledamot kan ställa en fråga till ett kommunalråd eller nämndsordförande som det i princip ska gå att svara ja eller nej på. Debatten i frågan är begränsad både till endast den frågande och den svarande samt till totalt en handfull inlägg. Det är utmärkt när en ledamot vill belysa och granska en mycket enkel frågeställning.


Interpellationer däremot, används nästan inte alls i Malmö KF. Alltså när en ledamot kan ta upp en frågeställning för debatt i KF och ställa flera frågor till ett kommunalråd eller nämndsordförande som kan kräva mer utförliga svar. Svaret ska också vara skriftligt. Alla KF:s ledamöter har rätt att delta i debatten och det finns inga begränsningar vad gäller antalet inlägg. Det är ett utmärkt instrument när frågeställningen är lite mer komplicerad och inte kan besvaras med ett ja eller nej.
För mig som även är ledamot i RF är det slående vilken skillnad det är avseende hur flitigt det ställs interpellationer. I RF ställs det fler vid varje enskilt sammanträde än vad det totalt ställts i Malmö KF under de sex år jag varit ledamot här.
Jag tycker att det är en brist för Malmö KF och har funderat över vad detta beror på. Jag har kommit fram till att det är hur reglerna för interpellationer är utformade i respektive fullmäktiges reglemente.


I RF ska interpellationer vara inlämnade senast sju dagar före sammanträdet och besvaras sedan på det sammanträdet.
I Malmö KF ska interpellationen vara inlämnad senast fyra dagar före sammanträdet och besvaras sedan på nästkommande sammanträde, alltså i bästa fall en månad senare.
Och det är klart att den ledamot som vill granska en aktuell fråga medan den fortfarande är aktuell väljer då en Enkel fråga, även om frågeställningen hade blivit bättre belyst i en interpellation.
Min motion går ut på att jag tycker att vi ska förändra här i Malmö så att det ska fungera likadant här som det gör i RF. Det vore bra för demokratin och för granskningen av Malmös politiska makthavare. Det är inte rimligt att en ledamot ska behöva vänta minst en månad när den seriöst vill granska en lite mer komplicerad frågeställning.
KS vill inte följa mitt förslag eftersom det innebär, precis som i RF, att den som ska svara på en interpellation måste avge ett skriftligt svar innan fullmäktige tagit ställning till om interpellationen får framställas eller inte.
Det tycker jag är ett märkligt argument;
Det fungerar ju i RF, varför skulle det inte fungera här?
Såvitt jag förstår har man under beredningen av ärendet inte frågat RF hur det kan fungera där. Det tycker jag är en avsevärd brist i underlaget som borde rättas till.
KS skriver också att man vill avvakta en statlig utredning om den kommunala demokratin. Detta trots att interpellationsförfarandet inte berörs av den. Jag ser ingen anledning att den lilla förändring av formalia som jag föreslår, som kan ge stora positiva effekter på vitaliteten och demokratin i KF, ska behöva försenas av en statlig utredning som inte ens handlar om det ändringsförslaget berör.
Utifrån mitt resonemang yrkar jag därför
i första hand att ärendet ska återremitteras så att uppgifter kan efterfrågas från RF om hur reglerna för interpellationer fungerar där.
och i andra hand att motionen ska bifallas."