Sidor

måndag 31 augusti 2009

Vinst är bra - även i vården

Den här insändaren fick jag publicerad i Skånska Dagbladet den 28 augusti 2009:

"Den ledande socialdemokraten Carin Jämtin skyller skolans dåliga resultat, en otillräcklig hemtjänst, bristfällig mat på äldreboenden och köer i sjukvården på att privata entreprenörer i dessa branscher driver sina verksamheter med vinst. Hon vill därför införa ”begränsningar av vinstuttag för välfärdsentreprenörer”. Jämtin (S) exemplifierar med att det skulle gälla friskolor, privatdrivna förskolor, äldreboenden, gruppboenden och hemtjänst på entreprenad.

Resonemanget är ohederligt, ofullständigt och talar emot bättre vetande. Det finns inget som tyder på att vinstdrivande välfärdsentreprenörer leder till sämre resultat i verksamheterna. Snarare tvärtom! Undersökningar visar t ex att de medborgare som använder entreprenörernas tjänster är nöjdare än andra. Andra undersökningar visar att entreprenörerna är effektivare än de offentligt drivna. Alltså att de ger mer välfärd av högre kvalitet för lika mycket, eller mindre, pengar. I stället borde entreprenörerna stå som förebild och uppmuntras att bli fler.

Skulle Jämtin (S) få som hon vill kommer skolans resultat att bli ännu sämre, hemtjänsten otillräckligare, maten på äldreboendena bristfälligare och köerna i sjukvården längre. Möjligen uppnår Jämtin (S) sitt mål som jag tror är att stärka den politiska makten. Och det blir på de enskilda medborgarnas bekostnad.

Dessutom kan man fundera på varför Jämtin (S) bara ger sig på de kvinnodominerade tjänsteföretagen i välfärdsbranschen och inte de som bygger lokalerna, producerar läkemedlen och tillverkar den medicinska utrustningen? Varför ska inte kvinnor få verka inom de kreativa och utvecklande verksamheterna som de vinstdrivande företagen i välfärdsbranschen är?"

Dagens Nyheter

lördag 29 augusti 2009

Lokal polis en del av lösningen

Det har varit oroligt i Göteborgs förorter i några dygn. På nätterna anläggs bränder och brandmän och poliser attackeras med stenar. Situationen liknar den i Rosengård i Malmö. Det finns ingen enkel lösning på problemen. Jag är övertygad om att det ytterst handlar om utanförskap som har sin grund i arbetslöshet och bristande självförsörjning. Många kan inte se hur de ska kunna påverka sin framtid och hur den ska kunna bli lycklig. Därför är de viktigaste insatserna på sikt sådana som gör det möjligt för fler att skaffa sig jobb och egen försörjning.

Men på kort sikt ska människorna som bor i Rosengård, och andra likande platser i Sverige, kunna känna trygghet och lugn i sin vardag. Sedan en tid tillbaka jobbar Räddningstjänsten Syd mycket medvetet för att bygga upp ett förtroende hos de boende i Rosengård. Brandmän och annan personal finns ständigt i området som de lär känna och Rosengårdsborna lär känna dem och vad som är Räddningstjänstens arbete. Polisen har också på liknande sätt förändrat sitt arbete i området och det har i alla fall på ytan blivit lugnare.

Den 29 augusti 2009 tar Svenska Dagbladets politiske chefredaktör PJ Anders Linder återigen upp att en kommunal polis skulle kunna vara en del av lösningen på probemen i t ex Rosengård:
"Om kommunerna hade makten skulle det inte se ut som det gör i förorterna. Det demokratiska inflytandet skulle förhindra det. De som bor i de drabbade områdena skulle kunna rösta fram företrädare som satte deras säkerhet framför allt."

Jag håller med och önskar att det blir möjligt med kommunala ordnings- och trafikpoliser. Trygghetsfrågorna är viktiga för många medborgare i deras vardag och hänger intimt samman med lokala frågor som stadsutveckling, infrastruktur, skola och sociala frågor. Därför är det lämpligt att kommuner kan styra prioriteringarna även på detta området.

Läs mina tidigare relaterade inlägg:
Lokal polis ökar tryggheten
Möjliggör kommunala poliser!

Svenska Dagbladet, Dagens Nyheter, Dagens Nyheter, Dagens Nyheter, Sydsvenskan, Svenska Dagbladet, Sydsvenskan

tisdag 25 augusti 2009

Sverige kvar i Afghanistan!

Katarina Ausenius och jag har fått den här debattartikeln publicerad. Katarina är Islamolog och driver företaget Minaret Consulting.
24/8/09 i Norra Skåne/Skånska Dagbladet
26/9/09 i Kristianstadsbladet
29/9/09 i Kvällsposten

"I denna sega och djupa lågkonjunktur är det lätt hänt att man fokuserar på angelägenheter inom ens suveräna gränser men vi får inte glömma bort våra landsmän i Afghanistan som kämpar för, vad vi här hemma tar för givet, fred, frihet och demokrati. Vi menar att de svenska trupperna ska finnas kvar och rustas rätt för sitt svåra uppdrag. Inte dras tillbaka som en del föreslår eftersom det skulle leda till ännu större lidande för Afghanistans befolkning, inte minst kvinnorna, samtidigt som svängrummet för terrororganisationerna skulle öka. En omfördelning av biståndspengar skulle kunna finansiera upprustningen.

Den svenska styrkan, i den FN-sanktionerade, International Security Assistance Force (ISAF) beräknas under 2009 uppgå till cirka 500 personer. Huvuddelen av den svenska truppen fokuserar till den norra delen, Mazar- i-Sharif, för vilken Sverige har ledningsansvar för den regionala enheten för säkerhet och återuppbyggnad. En särskilt viktig del handlar om att förstärka våra insatser för att utbilda och stödja den afghanska armén, så att den på sikt självt kan hantera hotet från regeringsfientliga grupper, säger utrikesminister Carl Bildt.

Dessvärre har det visat sig att terrängen i Afghanistan och framför allt i svenskområdet är nästan en större utmaning än anarkin som talibanerna underhåller. Olyckligtvis är norra Afghanistan hårt drabbat av naturkatastrofer och utsätts i princip årligen av torka, översvämningar, laviner, jordskred och klippras.

Svenska räddningsfordon är inte anpassade efter denna terräng och detta innebär förödande konsekvenser vilket i värsta fall kan betyda skillnad på liv och död. Smala och dåliga vägar i kombination med svenska tunga och otympliga fordon leder till fler trafikolyckor än eldöverfall. Utöver detta kunde vi i Expressen, den 12 augusti 2009, läsa att svenskarna är tvungna att förlita sig på norsk eller tysk hjälp eftersom den svenska styrkan inte ens har en egen ambulanshelikopter. Detta ger talibanerna ett strategiskt övertag eller om man vänder på det; de svenska trupperna har två fienden att besegra.

Under de senaste månaderna har hotbilden förvärrats i området som svenskarna verkar i. Eldöverfallen har tilltagit och talibaner har avancerat och anses ha tagit makten i ett par områden. För att kunna utföra sitt mandat måste de svenska trupperna ha adekvat utrustning annars kan de lika bra avsluta sitt uppdrag och återvända till Sverige.

Afghanistan är ett av de länder som får mest bistånd från Sverige ca 400 miljoner kronor under 2009. En åtgärd är att satsa en del av dessa pengar på våra soldater, och dess utrustning, som är i landet och möter det afghanska folket dagligen och gör en skillnad på plats. Istället för att pengar ska in, ut och passera genom ett antal internationella konton där pengar försvinner på vägen och i värsta fall aldrig bidrar till fred, frihet och demokrati åt det afghanska folket.

Det är svenska medborgares liv, det afghanistanska folkets framtid och terrorbekämpningen det handlar om och en återupplivning av Vietnamsyndromet undanbedes vänligen men bestämt!"

Sydsvenskan, Sydsvenskan, Dagens Nyheter, Dagens Nyheter, Sydsvenskan, Dagens Nyheter, Dagens Nyheter, Svenska Dagbladet, Svenska Dagbladet, Sydsvenskan, Sydsvenskan, Sydsvenskan, Sydsvenskan, Dagens Nyheter, Svenska Dagbladet, Svenska Dagbladet, Svenska Dagbladet, Sydsvenskan, Svenska Dagbladet, Sydsvenskan

Rapport från Miljönämnden

Vid senaste mötet i Miljönämnden, den 24/8, var det två ärenden som stack ut och var extra intressanta. Det ena gällde ett yttrande till Stadsbyggnadsnämnden över detaljplanen för fastigheten i Glostorp där det planeras ett järnvägstekniskt centrum. Det andra ett vitesföreläggande avseende sanering av fukt- och mögelskador inom några fastigheter i Rosengård.

Saneringen i Rosengård gäller några bostadshus som det rapporterats mycket om i media. Fastighetsägaren har låtit inventera lägenheterna och betygsatt statusen. Ett stort antal, minst 90, är i behov av omedelbar sanering och ännu fler, minst 300, är i behov av nästan lika omedelbar sanering. Vi beslutade därför i enighet att den första kategorin ska vara renoverade inom sex månader och den andra inom tio månader. Det är tuffa krav men förfallet har tillåtits gå så långt att det är förenat med allvarliga hälsorisker att bo i lägenheterna. Besluten är förenade med betydande viten.

Alternativa beslut kunde ha varit att begära tvångsförvaltning eller att helt enkelt döma ut lägenheterna som bostäder. Begäran av tvångsförvaltning är ett mycket trubbigt redskap då hotet dras tillbaka så fort fastighetsägaren bara antyder att den börjat vidta åtgärder för att förbättra situationen. Dömer vi ut lägenheterna som bostäder upphör hyreskontrakten omedelbart och det blir förbjudet att bo i lägenheterna. Då skulle något tusental personer stå utan bostäder och dom vi i första hand ska hjälpa blir dom som drabbas. Därför valde vi att i detta steg kräva sanering och förena med betydande viten.

Detaljplanen för fastigheten i Glostorp är känslig eftersom partierna, och i viss mån också stadens olika nämnder, haft olika ståndpunkter under ärendets gång. Vi moderater och Folkpartiet som utgör oppositionen i Miljönämnden enade oss om att ställa oss bakom miljöförvaltningens skrivelse. Alla partier i Miljönämnden har varit missnöjda med att alternativa platser för etableringen av ett järnvägstekniskt centrum inte utretts noggrannare. Den ståndpunkten understryker vi moderater tillsammans med folkpartisterna i ett särskilt yttrande. I övrigt tar nämndens yttrande upp olika miljöaspekter som bör beaktas i den fortsatta hanteringen av etableringen.

Jag ställde också en fråga om hur beredskapen inom förvaltningen inför en eventuell influensapandemi av H1N1 ser ut. Jag är inte nöjd med svaret utan hade förväntat mig mer. Kritiska personalkategorier för Miljöförvaltningen är miljö- och livsmedelsinspektörer som måste kunna rycka ut akut vid anmälningar. Som jag tolkar svaret på min fråga finns ingen plan för hur man ska kunna garantera en tillräcklig beredskap om en stor andel av inspektörerna skulle insjukna samtidigt. Förutom att 15 personer på avdelningen kommer att ha förtur vid vaccineringen tycks det som om vi har att lita till turen. Det är inte tillfredsställande och det påtalar jag i ett särskilt yttrande.

Dessutom informerades vi om en projektansökan som är på väg att färdigställas. Som så ofta är man sent ute och därför kommer förvaltningen att skicka ärendet direkt till Kommunstyrelsen för godkännande utan att Miljönämnden, som ska ansvara för projektet, får möjlighet att ta ställning. Det är inte heller tillfredsställande vilket den socialdemokratiske ordföranden höll med om när jag påpekade och vi är överens om att ta fram nya rutiner för den typen av ärenden.

Sydsvenskan

söndag 23 augusti 2009

Fatta nu, lämna Malmö ifred!

Vad jag förstår av rapporteringen från lördagskvällens Reclaim Rosengård var aktionen ett stort fiasko för de arrangerande vänsteraktivisterna. Det framgick tydligt att de boende i Rosengård inte sympatiserade med budskapen och inte var intresserade av reclaimarnas "hjälp".

Jag tycker att det är positivt att de våldsamma vänsteraktivisterna tycks ha mycket litet stöd av malmöborna i gemen. Förra gången var det Västra hamnen som skulle reclaimas och även där slöt de boende upp och visade sitt motstånd. Tidigare misslyckade aktioner i Malmö har bl a varit Stoppa matchen och gatufesten som var en del av ESF.

Låt oss hoppas att dessa oönskade aktivister nu förstått budskapet och framöver lämnar Malmö ifred.

Läs mina tidigare relaterade inlägg:
Tar (S, V, MP) avstånd från Reclaim Rosengård?
Lokal polis ökar tryggheten
Snuten kvar i Rosengård!
Fortsätt med hög polisnärvaro i Rosengård!
Vändpunkt i Rosengård?
Viktigt besked från justitieministern
Hårda tag till brandmännens hjälp och skydd
Möjliggör kommunala poliser!
Rödgrönt (S, V, MP) stöd åt ligisterna?

Sydsvenskan, Sydsvenskan, Kvällsposten, Kvällsposten, Kvällsposten, Svenska Dagbladet, Dagens Nyheter, Sydsvenskan, Sydsvenskan, Sydsvenskan, Sydsvenskan, Sydsvenskan, Sydsvenskan, Sydsvenskan, Sydsvenskan, Sydsvenskan, Svenska Dagbladet, Sydsvenskan, Sydsvenskan

fredag 21 augusti 2009

S, V & MP oförmögna att leda Malmö

Den 21 augusti 2009 publicerade Kvällsposten min replik i debatten jag har med Ilmar Reepalu (S) om Malmös rödgröna majoritets bristande förmåga att leda staden in i framtiden:

"Det finns ett ryskt ordspråk som säger: "I Ryssland finns det ingenting så oförutsägbart som vårt eget förflutna." Det passar även bra för Malmö när stadens kommunstyrelseordförande Ilmar Reepalu (S) uttalar sig om Malmös politiska närhistoria (t ex Kvp 17/8). Han tillrättalägger för sina egna syften och hånar dem som beskriver händelseutvecklingarna på andra sätt. Att Reepalu (S) förutsätter att jag med min artikel (Kvp 14/8) försöker lura malmöborna säger mer om honom själv än om mig.

Reepalu (S) vill inte erkänna att Moderaterna på något sätt bidragit till de positiva delarna av Malmös utveckling. Men jag förstår Ks-ordförandens frustration. Det går riktigt bra för Malmö på de områden där det från (S) finns samsyn med Moderaterna och övriga allianspartier medan det går direkt uselt på de områden där (S) samarbetar med de bakåtsträvande i (V) och (MP).

Ks-ordföranden är stolt över att Malmö växer så att det knakar och att framförallt ungdomar flyttar hit. Han är också stolt över att företag och huvudkontor flyttar till Malmö som aldrig förr och att Malmö och Öresundsregionen utgör en av de mest attraktiva tillväxtregionerna i norra Europa. Som moderat delar jag den stoltheten eftersom det är en samsyn mellan Moderaterna och Socialdemokraterna som möjliggjort de satsningar som lett fram till dessa framgångar. Det handlar om infrastruktur som Öresundsbron, effektiva vägnät och exploatering av Västra hamnen, om etableringen av Malmö högskola, om öppenhet mot näringslivet samt om utvecklingen av ett attraktivt City. De flesta av dessa framåtskridanden är Socialdemokraternas koalitionspartners (V) och (MP) emot.

Någon stolthet för t ex skolan, integrationen samt trygghet på gator och torg ger Reepalu (S) inget uttryck för. Och det är förståeligt. För på dessa områden, som också är avgörande för Malmös framtid och där Socialdemokraterna förlitar sig på sina koalitionspartners (V) och (MP), är det politiska misslyckandet kapitalt.

I kommunpolitikens olika instanser framför vi moderater ständigt förslag på hur bland annat skolan, integrationen samt tryggheten på gator och torg kan förbättras. Men något ska ju utgöra kärnan i den rödgröna koalitionen (S, V, MP) och något inflytande ska ju bakåtsträvarna i (V) och (MP) ha. Därför viftas våra förslag oftast undan.

Det faktum att det går så illa på alla de områden som är den styrande rödgröna koalitionens (S, V, MP) kärna visar att den saknar förmåga att framgångsrikt leda Malmö."


Läs mina tidigare relaterade inlägg:
(M) gör Malmö attraktivt

Sydsvenskan

Framgång för livsmedelstillsynen

Sydsvenskan rapporterar att nästan all mat som serveras tillfälligt under Malmöfestivalen fick godkänt när kommunens livsmedelsinspektörer kontrollerade alla säljare. Det tycker jag är mycket bra och visar att Miljöförvaltningens förebyggande arbete fungerar väl.

Livsmedelstillsynen tycker jag är en av kommunens, 0ch därmed Miljönämndens, viktigaste uppgifter. Det ska vara säkert att handla livsmedel samt att äta och dricka på restaurang och tillfälliga serveringar i Malmö. Jag har under min tid i Miljönämnden flera gånger reagerat på att förvaltningen av olika skäl inte fullgjort sitt tillsynsuppdrag. Det har bland annat berott på att man saknat personal. Jag har tryckt på och hävdat att man måste prioritera tillsynen som är verksamhetens viktigaste uppdrag.

Läs mina tidigare relaterade inlägg:
Viktigt med livsmedelstillsyn

tisdag 18 augusti 2009

Tar (S, V, MP) avstånd från Reclaim Rosengård?

Sydsvenskan rapporterar från en presskonferens. På podiet satt "tre namnlösa företrädare" "maskerade med huvtröjor, solglasögon och näsdukar". Är det någon av terrororganisationerna ETA eller IRA som framför sina senaste hot? Nej, det är Reclaim Rosengård som uttalar sig om sin manifestation på lördag.

Precis som terrororganisationerna framför de odemokratiska krav och de är beredda att använda odemokratiska metoder. Bl a tar de inte avstånd från våld och skadegörelse i sin manifestation i Rosengård.

Jag saknar uttalanden från den styrande rödgröna koalitionen i Malmö. Tar (S), (V) och (MP) avstånd från Reclaim Rosengård, deras krav och deras metoder? Jag tycker att signalerna från den politiska makten är viktiga i sammanhang som detta. Speciellt som den rödgröna koalitionen i Malmö tidigare gått armkrok med våldsamma vänsteraktivister.

lördag 15 augusti 2009

Lokal polis ökar tryggheten

Magnus Lindgren, forskare, polis och generalsekreterare för Stiftelsen Tryggare Sverige, och Ulf Malm, jurist skriver i dagens Sydsvenskan om det framgångrsrika arbetet i New York att minska brottsligheten och öka tryggheten. De framhåller att finns det flera orsaker till framgångarna men enligt dem är den viktigaste en lokal polis som kommunerna har möjlighet att påverka själva.

Jag håller med och önskar att det blir möjligt med kommunala ordnings- och trafikpoliser. Trygghetsfrågorna är viktiga för många medborgare i deras vardag och hänger intimt samman med lokala frågor som stadsutveckling, infrastruktur och sociala frågor. Därför är det lämpligt att kommuner kan styra prioriteringarna även på detta området.

Läs mina tidigare relaterade inlägg:
Snuten kvar i Rosengård!
Fortsätt med hög polisnärvaro i Rosengård!
Vändpunkt i Rosengård?
Viktigt besked från justitieministern
Hårda tag till brandmännens hjälp och skydd
Möjliggör kommunala poliser!
Rödgrönt (S, V, MP) stöd åt ligisterna?

fredag 14 augusti 2009

(M) gör Malmö attraktivt

I dag får jag den här debattartikeln publicerad i Kvällsposten:

"Skandalen med den miljöpartistiska landshövdingen på Gotland, Marianne Samuelsson, har aktualiserat en viktig fråga; Hur staten, regioner/landsting och, inte minst, kommuner ska agera för att skapa attraktionskraft. En slutsats är väl att insatserna ska gälla generellt och att enskilda företrädare inte ska särbehandlas privat.

För kommuner är det viktigt att vara attraktiva för boende och då måste det finnas en väl fungerande infrastruktur som bra skolor, trygghet på gator och torg, goda kommunikationer, högre utbildning, ett bra krogliv, stimulerande handel, spännande bostadsalternativ och ett utvecklat kulturliv. Där allt detta finns och fungerar väl vill människor bo och verka, vilket i sin tur lockar företag och andra verksamheter att etablera och utveckla sig. Utifrån dessa tankar har vi moderater i Malmö verkat sedan åtminstone mitten av 1980-talet.

När den moderatledda majoriteten 1985 tog över makten i Malmö hade Socialdemokraterna styrt staden oavbrutet i över sextio år. Staden var på dekis och problemen hopade sig. Socialisterna saknade kraft och idéer för att komma med lösningar.

Under de båda moderatledda majoritetsperioderna 1985-1988 och 1991-1994 lades grunden, och togs många steg, som gjort de senaste tjugo årens positiva utveckling i Malmö möjlig. Malmö öppnade sig mot havet vilket Västra hamnen är ett viktigt resultat av, goda kommunikationer prioriterades vilket lett fram till bl a Öresundsbron och Citytunneln, förutsättningarna för ett attraktivt krogliv och ett levande City förbättrades vilket i dag lockar fler och fler besökare från när och fjärran samt kulturlivet utvecklades och Malmö blev landets mest spännande kulturstad. Malmö högskolas etablering är också ett resultat av moderata företrädares idoga arbete.

Socialdemokraterna som saknade egna idéer har anammat mycket av det som de moderatledda majoriteterna arbetade fram och har till och med försökt att göra en del till sina egna. Det har gjort att flera av de moderata idéerna förverkligats även efter maktskiftet 1994.
Även om mycket blivit bättre i Malmö sedan mitten av 1980-talet brottas staden fortfarande med stora problem. Som exempel är resultaten i skolan förfärande dåliga, det finns stora brister i äldreomsorgen samt otryggheten på gator och torg är besvärande. Den rödgröna majoriteten (S, V, MP) saknar idéer om hur problemen ska lösas. Det plöjs ner stora kommunala resurser i den ena verkningslösa aktiviteten efter den andra och det saknas någon övergripande strategi. Tyvärr lyssnar S, V och MP inte på oss i oppositionen utan viftar undan allt vi bidrar med.

Snarare förvärrar S, V och MP situationen genom sitt agerande. Ett exempel på det är att i stället för att försöka skapa trygghet på gator och torg bagatelliserar S, V och MP våldet från aggressiva vänsteraktivister och stöder till och med deras aktiviteter med kommunala medel."

torsdag 13 augusti 2009

S, V & MP släpper budget vind för våg

"Men i år måste vi hålla budgeten och har därför varit lite försiktigare." Så sade Malmöfestivalens projektledare Karin Karlsson när hon presenterade festivalplanerna förra veckan. I dagens Sydsvenskan kan man också läsa om festivalledningens förhållningssätt till kostnader och budget.

Jag blir bekymrad när kommunala tjänstemän talar om sina budgetar som om de kan välja att följa dem, eller inte. Så ska det naturligtvis inte vara. Det är den styrande majoritetens ansvar att se till att tjänstemännen inte lever i sådan villfarelse. Är detta ännu ett tecken på den rödgröna majoritetens (S, V, MP) bristande förmåga att styra Malmö?

Läs mina tidigare relaterade inlägg:
Motion till Kommunfullmäktige
Rödgrönt (S, V, MP) slöseri
S, V och MP i Malmö bagatelliserar vänstervåldet

Sydsvenskan, Sydsvenskan, Sydsvenskan, Sydsvenskan, Sydsvenskan, Sydsvenskan, Sydsvenskan, Sydsvenskan, Sydsvenskan, Sydsvenskan, Sydsvenskan

fredag 7 augusti 2009

Snuten kvar i Rosengård!

I går fick jag den här insändaren publicerad i Sydsvenskan (ej on line):

"Vänsteraktivister mobiliserar för att genomföra "Reclaim Rosengård" lördagen den 22 augusti. Deras främsta paroll är "Snuten ut ur Rosengård!".

I början av året rådde närmast laglöshet i Rosengård. Räddningstjänsten larmades gång på gång för att släcka anlagda bränder i bland annat soprum och containrar. Brandmännen möttes ofta av stenkastning och var tvungna att arbeta under polisskydd. Flera gånger kunde inte polisen hantera situationerna utan tvingades att retirera. Under några dagar lämnade polisen Rosengård vind för våg när arbetssituationen ansågs ohållbar.

Polisens tillbakadragande fick berättigad kritik från flera håll och man gjorde helt om. I stället satsades på ständig och massiv närvaro. Den ökade polisiära närvaron i Rosengård har haft effekt. Sedan polisen i början av maj inledde sin stora satsning har oroligheterna dämpats och vi slipper dagliga rapporter om brinnande containrar, attackerade brandmän och retirerande polisstyrkor. Personer på plats talar om trygghet och lugn.

Denna positiva utveckling tål av någon anledning inte vänsteraktivisterna som med aggressivt språkbruk kallar till "gatufest" för att jaga "snuten ut ur Rosengård". Varför tycker vänsteraktivisterna att boende och verksamma i Rosengård inte ska kunna leva och verka i trygghet och lugn?

Vi minns bl a ESF, de antiisraeliska attackerna och kravallerna i samband med Davis Cup-matchen. Jag hoppas att polisen förbereder sig lika väl den här gången som i samband med Davis Cup-matchen och att man helt enkelt inte tillåter ligisternas aktion att få fäste. Jag hoppas också att Malmös rödgröna politiska ledning den här gången avstår från att på något sätt stödja ligisternas aktion.

I debatten är det ofta svårt att få gehör för att det ska finnas fler poliser och framförallt avsevärt fler synliga poliser. Jag tycker att utvecklingen i Rosengård visar hur viktig polisiär närvaro är för att trygga vardagen för vanligt folk vilket jag menar är en av statens absolut viktigaste uppgifter."

Läs mina tidigare relaterade inlägg:

Klokt av Jordbruksverket!

I sitt remissvar på förslaget till ny alkohollag förordar Jordbruksverket att det ska bli tillåtet med så kallad gårdsförsäljning. Det tycker jag är bra och ligger i linje med det jag skrev i en debattartikel som blev publicerad i Kvällsposten den 19 maj 2009:

"Alkohollagsutredningen har lagt fram sitt förslag. Det är nog tänkt att uppfattas som någon slags uppluckring men liberaliseringarna är mycket försiktiga samtidigt som det också finns skärpningar. Det går inte att komma ifrån att det även fortsättningsvis kommer att vara en lagstiftning byggd på moraluppfattningar. Medborgarna ska fostras och hållas kort.Man upptäcker snabbt att en del rent trams tas upp i utredningens förslag. Det stipuleras till exempel hur många millimeter en annons för alkoholvaror får vara i en tidning av tabloidformat.Viktigare är att detaljhandelsmonopolet inte förändras enligt förslaget. Det blir alltså inte möjligt att handla öl, vin och sprit där det säljs andra livsmedel, vilket naturligtvis vore det enda rimliga. Inte ens så kallad gårdsförsäljning föreslås bli tillåten. Alltså att alkoholdryckstillverkare kan sälja i anslutning till sina produktionsanläggningar. Det hade ur ett skånskt perspektiv varit mycket önskvärt. Här finns flera tillverkare som skulle gynnas om sådan försäljning blev tillåten. Många uppskattar att efter ett studiebesök kunna köpa med sig några flaskor hem.Det i förslaget som antagligen får störst betydelse för Malmö är att alkoholservering inte ska kunna medges längre än till 03, i stället för som i dag till 05. En handfull nattklubbar i Malmö tvingas alltså att tidigarelägga stängningsdags om utredningens förslag antas av Riksdagen. Det finns inga hållbara argument för en sådan inskränkning. Däremot finns många emot. Först att Staten inte har att göra med när på dygnet folk är ute på krogen eller nattklubbar och dricker alkohol. Sedan att om det behövs restriktioner av till exempel ordnings- eller störningsskäl är kommunerna mycket mer lämpliga att göra de lokala bedömningarna, utan statliga pekpinnar. En annan konsekvens kan bli att fler svartklubbar etableras. Det finns en efterfrågan på att kunna festa framåt småtimmarna och tillgodoses inte den av en laglig marknad så uppstår en svart.Förhoppningsvis leder remissrundan åtminstone fram till att gårdsförsäljning blir tillåten och att inskränkningarna av öppettiderna tas bort. Det vore bra för Skåne och Malmö. Gårdsförsäljning skulle kunna bli en injektion för framför allt mindre producenter över hela regionen. En inskränkning av öppettiderna skulle bara gynna de kriminella verksamheterna och göra utelivet otryggare."

Läs mina tidigare relaterade inlägg:
Förslag till alkohollag gynnar organiserad kriminalitet

Svenska Dagbladet, Kvällsposten, Svenska Dagbladet, Svenska Dagbladet

tisdag 4 augusti 2009

Minimera statens registrering av enskilda!

Polisens hemliga datalistor över Sveriges tyngst kriminellt belastade sprids över hela landet. Dokumenten har läckt ut från Stockholms länskriminal. Förutom namn, adresser och bilder på de kriminellt belastade innehåller dokumenten uppgifter om deras kopplingar till varandra samt om relationer till släktingar, bekanta och flickvänner. Polisens uppgifter om personer som varken är dömda eller ens misstänkta för brott är alltså på vift och till beskådande för obehöriga.

Detta är ännu ett exempel på att statens insamlade data om individer ofta läcker ut. Detta är ett viktigt faktum som måste viktas högt när staten nu genom bl a den s k FRA-lagen skapar verktyg för att samla in ännu mer information.

Det finns inga täta register. Därför menar jag att statens möjligheter att samla in uppgifter om individer ska vara mycket mycket begränsade.

Läs mina tidigare relaterade inlägg:
Stoppa massavlyssningen!
FRA-lagen: Återupprätta förtroendet!
FRA-lagen: Efterkloka socialdemokrater
FRA-lagen: Läge för pudel
FRA-lagen: Fel med tjänstemän i debatten
FRA-lagen: Tillräckligt att lagen är dålig
FRA-lagen: Tunga moderater håller trycket uppe
FRA-lagen: FRA gräver sin egen grav
FRA-lagen: Ge dig försvarsministern!
FRA-lagen: Regeringen måste ta initiativ
FRA-lagen: Har förespråkarna gett upp?
FRA-lagen: Motståndet vinner terräng
FRA-lagen: Borgerligt nätverk mot lagen lanseras
FRA-lagen: Ohlsson argumenterar väl
FRA-lagen: Massavlyssning är själva problemet
FRA-lagen: fp-ledamöternas krav räcker inte
FRA-lagen: Kriminella kan inte vara föredöme
FRA-lagen: En åsikt i debatten, en annan i riksdag
Fler skäl att ifrågasätta FRA-lagen
FRA-lagen: Inte bättre med (s)
FRA-lagen: Regeringen måste backa
FRA-lagen: Kritik från alla håll
Hallå Statsministern! Vaddå inte förstått?
Sydsvenskan liberal? Ja, när det gäller integritet
De folkvalda måste visa vad dom står för
Camilla Lindberg har förstått sitt uppdrag
I går hjältar - i dag patetiska nickedockor
So far so good ..., FRA-förslaget returnerat
Principer måste gå före partilojalitet
Birgitta Ohlsson (fp) är en fegis!
Riksdagsledamöter! Följ er övertygelse! Rösta mot FRA-lagen
Staten ska inte läsa enskildas e-post

Sydsvenskan, Svenska Dagbladet, Dagens Nyheter, Dagens Nyheter