Sidor

tisdag 25 augusti 2009

Rapport från Miljönämnden

Vid senaste mötet i Miljönämnden, den 24/8, var det två ärenden som stack ut och var extra intressanta. Det ena gällde ett yttrande till Stadsbyggnadsnämnden över detaljplanen för fastigheten i Glostorp där det planeras ett järnvägstekniskt centrum. Det andra ett vitesföreläggande avseende sanering av fukt- och mögelskador inom några fastigheter i Rosengård.

Saneringen i Rosengård gäller några bostadshus som det rapporterats mycket om i media. Fastighetsägaren har låtit inventera lägenheterna och betygsatt statusen. Ett stort antal, minst 90, är i behov av omedelbar sanering och ännu fler, minst 300, är i behov av nästan lika omedelbar sanering. Vi beslutade därför i enighet att den första kategorin ska vara renoverade inom sex månader och den andra inom tio månader. Det är tuffa krav men förfallet har tillåtits gå så långt att det är förenat med allvarliga hälsorisker att bo i lägenheterna. Besluten är förenade med betydande viten.

Alternativa beslut kunde ha varit att begära tvångsförvaltning eller att helt enkelt döma ut lägenheterna som bostäder. Begäran av tvångsförvaltning är ett mycket trubbigt redskap då hotet dras tillbaka så fort fastighetsägaren bara antyder att den börjat vidta åtgärder för att förbättra situationen. Dömer vi ut lägenheterna som bostäder upphör hyreskontrakten omedelbart och det blir förbjudet att bo i lägenheterna. Då skulle något tusental personer stå utan bostäder och dom vi i första hand ska hjälpa blir dom som drabbas. Därför valde vi att i detta steg kräva sanering och förena med betydande viten.

Detaljplanen för fastigheten i Glostorp är känslig eftersom partierna, och i viss mån också stadens olika nämnder, haft olika ståndpunkter under ärendets gång. Vi moderater och Folkpartiet som utgör oppositionen i Miljönämnden enade oss om att ställa oss bakom miljöförvaltningens skrivelse. Alla partier i Miljönämnden har varit missnöjda med att alternativa platser för etableringen av ett järnvägstekniskt centrum inte utretts noggrannare. Den ståndpunkten understryker vi moderater tillsammans med folkpartisterna i ett särskilt yttrande. I övrigt tar nämndens yttrande upp olika miljöaspekter som bör beaktas i den fortsatta hanteringen av etableringen.

Jag ställde också en fråga om hur beredskapen inom förvaltningen inför en eventuell influensapandemi av H1N1 ser ut. Jag är inte nöjd med svaret utan hade förväntat mig mer. Kritiska personalkategorier för Miljöförvaltningen är miljö- och livsmedelsinspektörer som måste kunna rycka ut akut vid anmälningar. Som jag tolkar svaret på min fråga finns ingen plan för hur man ska kunna garantera en tillräcklig beredskap om en stor andel av inspektörerna skulle insjukna samtidigt. Förutom att 15 personer på avdelningen kommer att ha förtur vid vaccineringen tycks det som om vi har att lita till turen. Det är inte tillfredsställande och det påtalar jag i ett särskilt yttrande.

Dessutom informerades vi om en projektansökan som är på väg att färdigställas. Som så ofta är man sent ute och därför kommer förvaltningen att skicka ärendet direkt till Kommunstyrelsen för godkännande utan att Miljönämnden, som ska ansvara för projektet, får möjlighet att ta ställning. Det är inte heller tillfredsställande vilket den socialdemokratiske ordföranden höll med om när jag påpekade och vi är överens om att ta fram nya rutiner för den typen av ärenden.

Sydsvenskan

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar