Sidor

onsdag 6 juni 2018

Av alla miljoner på flykt, varför just dessa 9.000?

Jag är konfunderad över glassmärket Ben & Jerry´s mycket specifika ställningstagande för att Riksdagen i morgon ska  rösta för det förslag som innebär att 9.000 asylsökande som saknar asyl ändå ska få stanna i Sverige.
Av alla miljoner flyktingar i världen, varför väljer man att ta ställning för just dessa 9.000?


Företaget skriver på sin hemsida att man "tror på social rättvisa och på att vara medskapare av de samhällen vi vill skapa. Vi kommer att fortsätta att stödja den humanistiska folkrörelsen som river de murar som stänger ute människor och vara delaktiga i att skapa medmänskliga och interkulturella samhällen."
Det kan man tycka låter fint, men om det innebär att man gör specifika ställningstaganden, som detta aktuella, i enskilda politiska frågor blir det antingen naivt eller så har man mycket att förklara.


Naivt är det om man menar att alla som vill komma till Sverige och, på skattebetalarnas bekostnad, fortsätta sina liv här också ska kunna göra det.
Om man är mer seriös i sin aktivism anser jag att man måste förklara varför man väljer att stödja just de här 9.000 individerna i stället för ett antal av de andra miljontals människor som är på flykt i världen. Några sådana resonemang och förklaringar från deras sida har jag inte hittat.

fredag 18 oktober 2013

Olle Schmidt (FP) sågar kvotering

EU-parlamentarikern Olle Schmidt (FP), från Malmö, skriver på sin blogg om lagstadgad kvotering till privata bolagsstyrelser. Jag tycker precis som han att det vore fel. Privata verksamheter ska själva bestämma sammansättningen på sina styrelser.

måndag 14 oktober 2013

Insändare: Fel kvotera privata styrelser


Den här insändaren om statlig kvotering av privata bolagsstyrelser har jag fått publicerad i Skånska Dagbladet (13/10), Kristianstadsbladet (16/10) och City Malmö (23/10):


"Politiker av olika färg argumenterar då och då för lagstiftad könskvotering till privata bolagsstyrelser.
För mig är frågan mycket enkel. Politikerna har inte att göra med hur ägarna till privata företag väljer att bemanna sina styrelser. Därför är det fel med lagstiftad kvotering. Det finns naturligtvis goda skäl för ett företag att ha en väl genomtänkt sammansättning av styrelsen. Styrelsen har det yttersta ansvaret för verksamheten och ska genom sina kompetenser stödja ledningen. Men ansvaret för den sammansättningen är inte politikernas utan företagsägarnas.

Men om nu politiker bekymrar sig för bolagsstyrelser så kunde man börja med de kommunala bolagen, vars styrelser ju utses av politikerna.
Problemet som jag kan se med de allra flesta styrelser i kommunala bolag är att det endast sitter politiker i dem. Självklart ska det finnas en hel del politisk kompetens i de kommunala bolagsstyrelserna. Det behövs för att de ska kunna stödja ledningarna som har att navigera i en politisk miljö. Men det behövs annan kompetens också, vilket nästan alltid saknas. Visst kan en och annan ledamot ha annan relevant kompetens med sig. Men det är i så fall ett lyckligt sammanträffande eftersom ledamöterna utses på politiska meriter.

Detta kunde politikerna bekymra sig för, i stället för att lägga sig i de privata företagen som de inte har med att göra."

måndag 7 oktober 2013

Provvalet till Regionen räknat

Det moderata provvalet till Regionfullmäktige Skåne är färdigräknat. Jag kom på tionde plats i malmövalkretsen. Självklart hade jag hoppats på en bättre placering men konstaterar att det är starka namn jag har före mig. Och att det är väldigt jämnt; endast åtta röster skiljer mellan sjunde och fjortonde plats.
Tack, alla ni som röstat på mig!

Som väntat toppar regionrådet Carl Johan Sonesson den här valkretsen, följd av kommunalrådet Stefan Lindhe.
Ett mycket bra val gör ombudsmannen Caroline Wessel på en stark tredje plats. Bra val även av Linda Simonell Wirje, politisk sekreterare, som är klar fyra. Grattis båda två!
Bra att två kvinnor gör så bra ifrån sig. Så var det inte vid förra provvalet då det behövdes att provvalsresultatet frångicks ordentligt för att den slutliga listan vi gick till val på inte skulle toppas av nio män. Några sådana förändringar ser inte ut att behöva göras den här gången.

Här finns resultaten till alla de skånska moderata provvalen till både regionfullmäktige och riksdagen:
http://www.moderat.se/nyhetsartikel/provvalet-till-riksdagen-och-regionen-fardigraknat

måndag 23 september 2013

Insändare: Dialog utvecklar demokratin Jag har fått publicerat en insändare i City Lund (19/9), City Malmö (19/9), Norra Skåne (21/9) och Trelleborgs Allehanda (27/9):

"I dagarna får 50 000 skåningar ett brev med förfrågan om de vill vara med i Region Skånes medborgarpanel, Sveriges största. Skånepanelen, som den kallas, är en internetbaserad panel som är tänkt att bestå av 8 000 personer som ska spegla Skånes befolkning. Två till fyra gånger per år får deltagarna svara på frågor om sådant som Region Skånes politiker är på gång att fatta beslut om. Det kan gälla allt från sjukvård till kollektivtrafik och regional utveckling. Svaren kommer att ge en statistisk bild av skåningarnas åsikter, tyckande och prioriteringar och finnas med både som beslutsunderlag för politiken och som underlag för fördjupade dialoger.

Skånepanelen kommer att stärka och komplettera de andra metoder för medborgardialog vi använder i Region Skåne. Andra metoder är t ex spontana möten, enkäter, dialoggrupper och fokusgrupper.

I Region Skåne arbetar vi systematiskt med medborgardialog. Syftena är dels att förbättra politikens beslutsunderlag, dels att skapa delaktighet bland skåningarna i de politiska processerna.
Även om vi tycker att vi har mycket kvar till att uppnå våra syften väcker vårt arbete mycket uppmärksamhet runt om i landet. Vi är föregångare på området, vilket inte minst demokratiminister Birgitta Ohlsson framhållit flera gånger.

Beredningarna för medborgardialog har tidigare under mandatperioden lagt fram ett tiotal förslag på hur medborgardialogen i Region Skåne kan stärkas och utvecklas. Ett av förslagen var Skånepanelen som nu blir verklighet. Flera har redan tidigare beslutats om och ytterligare några som t ex medborgarinitiativ, medborgartidning och dialogakut är under beredning för beslut. Innan mandatperioden är slut hoppas jag att de allra flesta av våra förslag ska vara antagna.

I ett modernt samhälle med upplysta och engagerade medborgare menar jag att demokratin måste utvecklas med systematisk medborgardialog. Det räcker inte med val vart fjärde år. Medborgarnas önskemål, viljor och engagemang måste tas till vara. I Region Skåne är vi en bra bit på väg, och den nya Skånepanelen är ännu ett stort och viktigt steg."

måndag 9 september 2013

Ber om förnyat förtroende

Jag ber om förnyat förtroende att få representera moderaterna i Skånes regionfullmäktige. I ett brev till moderatmedlemmarna i min valkrets, Malmö, beskriver jag vad jag gjort och vad jag vill göra:

"

Kära malmömoderat
Jag ber om fortsatt förtroende att representera malmömoderaterna i Regionfullmäktige.
Därför hoppas jag att du vill stödja mig i provvalet som startar i dagarna.
Sedan förra valet gör jag min andra period som ledamot i Regionfullmäktige, och första som ordförande för Beredningen för medborgardialog i sydvästra Skåne.
Jag är politiker på deltid. Är också egenföretagare och jobbar med public affairs.
På fritiden umgås jag med min flickvän, tränar, reser, ser film och läser.

Bästa hälsningar,
/Rickard Wendel

Mycket gjort, men mycket återstår
Min uppfattning är att vi moderater tillsammans med övriga partier (FP, C, KD & MP) i den styrande femklövern gör ett bra arbete för att öka livskvaliteten för skåningarna. Främst genom att fortsätta utveckla sjukvården för att den ska vara i världsklass och genom att skapa förutsättningar för en effektiv kollektivtrafik.
Det är inga lätta uppgifter och kritiken är stundtals hård, men jag menar att när man seriöst bedömer utvecklingen har vi gjort stora framsteg under mandatperioden. Tack vare vårdvalet inom primärvården som vi införde under förra mandatperioden, och utvecklat under denna, har tillgängligheten avsevärt ökat och tillsammans med ytterligare vårdval inom olika områden har köerna minskat dramatiskt. Viktiga områden som cancervård och vård av psykisk ohälsa prioriteras för att utveckla behandlingsmetoderna samt ge snabbare omhändertagande.
Trots återkommande problem med bl a spår och ledningar, som inte Skånetrafiken ansvarar för, har kollektivtrafiken förbättrats och antalet resande ökar stadigt. Men mycket återstår för att skåningarna ska få den service de har anledning att förvänta sig. Och jag vet att skåningarnas förväntningar bäst tillgodoses genom att Region Skåne, precis som nu, styrs av en moderatledd och moderatdominerad majoritet.

Fortsatt engagemang och målinriktat arbete
Inom den moderata regionfullmäktigegruppen engagerar jag mig framförallt i frågor som handlar om tillgänglighet, valfrihet och kvalitet i sjukvården samt en pålitlig kollektivtrafik. Detta engagemang vill jag fortsätta med även nästa mandatperiod för att påverka så att skåningarnas livskvalitet kan fortsätta att förbättras.
Jag har också förmånen att vara ordförande i Beredningen för medborgardialog i sydvästra Skåne, där 45% av skåningarna bor. Det är en av fyra beredningar direkt under regionfullmäktige som har i uppdrag att utveckla och genomföra dialogen med skåningarna för att förbättra beslutsunderlagen i nämnderna, styrelserna och regionfullmäktige. Detta är ett område inom politiken där det just nu händer väldigt mycket och där Region Skåne ligger i framkant. Demokratiminister Birgitta Ohlsson har upprepade gånger framhållit oss som ledande i landet.
Jag leder en referensgrupp, med ledamöter från de fyra beredningarna för medborgardialog, som bl a har till uppgift att ta fram förslag till hur metoderna för medborgardialog kan utvecklas för att medborgarnas synpunkter och engagemang på bästa sätt ska kunna tillvaratas. Gruppen arbetade i början av mandatperioden fram tio konkreta förslag som antogs av de fyra beredningarna och skickades vidare inom Region Skåne för beslut i rätt instanser. Efter en hel del internt lobbyarbete har flera av förslagen genomförts, några är under genomförande och några ligger för beslut. Det känns mycket bra att på detta sätt varit med och påverkat att Region Skåne intagit en tätposition inom detta allt viktigare område inom politiken.
I ett samhälle där medborgarna förväntar sig att själva kunna påverka och bestämma allt mer, och där man inte accepterar att bli pådyvlad än det ena än det andra uppifrån, blir det allt viktigare att de politiska besluten sker i samklang med medborgarnas uppfattning. Medborgarna kommer inte att acceptera att endast vart fjärde år få ge en vink om vad de tycker är viktigt utan vill att politikerna har det klart för sig efterhand som besluten tas. Det är metoder för detta som jag arbetar med i uppdraget för beredningen och vill gärna fortsätta med det även nästa mandatperiod eftersom jag anser att frågorna att viktiga för att demokratin ska kunna hållas levande och utvecklas.

JA till låga skatter
Genom att arbeta smart och effektivt ska Region Skåne förvalta skåningarnas skattepengar väl och samtidigt klara av att utföra den utlovade servicen. Vi har kommit en bit i detta effektiviseringsarbete, men mycket återstår.
Region Skåne har en relativt sett låg skattesats och det vill jag att vi ska fortsätta att ha.

NEJ till regionförstoring
Jag anser inte att Region Skåne ska slås ihop med angränsande län och regioner för att bilda en större region.  ed den information jag har kan jag inte se att skåningarna har något att vinna på det. Region Skåne utgör en tillräcklig geografisk yta med en tillräckligt stor befolkning för att kunna fungera som en effektiv region. Däremot ska vi samarbeta mycket över gränserna, både inom landet och inte minst över nationsgränser mot såväl Danmark som över Östersjön.

Jag är säker på att mitt engagemang under mandatperioden gjort skillnad för skåningarna, och med ditt stöd i  provvalet kan jag fortsätta det arbetet.

"

lördag 16 mars 2013

Inga dokusåpor i vården!

I dag får jag den här insändaren publicerad på Kristianstadsbladet:
"Jag är mycket kritisk till att den offentligt finansierade akutsjukvården i Skåne har låtit tv-bolag göra inspelningar för dokusåpor.

Jag anser att man inte tillräckligt respekterar de enskilda individer som är i behov av akut sjukvård. Det påstås att alla som filmats gett sitt medgivande. Det betvivlar jag. Flera patienter verkar vara så sjuka eller skadade att de omöjligt kunnat ta ställning.
För det andra menar jag att ingen, i den extremt utsatta situationen det handlar om, ens ska behöva få frågan om hen vill medverka i en dokusåpa. Det obehaget ska ingen behöva kalkylera med när hen ringer 112 eller på annat sätt beger sig till akuten. Det är också olämpligt att obehöriga personer finns med i situationer när sjuka vårdas. Känsliga personliga uppgifter hanteras och kan då föras vidare.
Jag vill att detta omedelbart stoppas!"