Sidor

måndag 9 september 2013

Ber om förnyat förtroende

Jag ber om förnyat förtroende att få representera moderaterna i Skånes regionfullmäktige. I ett brev till moderatmedlemmarna i min valkrets, Malmö, beskriver jag vad jag gjort och vad jag vill göra:

"

Kära malmömoderat
Jag ber om fortsatt förtroende att representera malmömoderaterna i Regionfullmäktige.
Därför hoppas jag att du vill stödja mig i provvalet som startar i dagarna.
Sedan förra valet gör jag min andra period som ledamot i Regionfullmäktige, och första som ordförande för Beredningen för medborgardialog i sydvästra Skåne.
Jag är politiker på deltid. Är också egenföretagare och jobbar med public affairs.
På fritiden umgås jag med min flickvän, tränar, reser, ser film och läser.

Bästa hälsningar,
/Rickard Wendel

Mycket gjort, men mycket återstår
Min uppfattning är att vi moderater tillsammans med övriga partier (FP, C, KD & MP) i den styrande femklövern gör ett bra arbete för att öka livskvaliteten för skåningarna. Främst genom att fortsätta utveckla sjukvården för att den ska vara i världsklass och genom att skapa förutsättningar för en effektiv kollektivtrafik.
Det är inga lätta uppgifter och kritiken är stundtals hård, men jag menar att när man seriöst bedömer utvecklingen har vi gjort stora framsteg under mandatperioden. Tack vare vårdvalet inom primärvården som vi införde under förra mandatperioden, och utvecklat under denna, har tillgängligheten avsevärt ökat och tillsammans med ytterligare vårdval inom olika områden har köerna minskat dramatiskt. Viktiga områden som cancervård och vård av psykisk ohälsa prioriteras för att utveckla behandlingsmetoderna samt ge snabbare omhändertagande.
Trots återkommande problem med bl a spår och ledningar, som inte Skånetrafiken ansvarar för, har kollektivtrafiken förbättrats och antalet resande ökar stadigt. Men mycket återstår för att skåningarna ska få den service de har anledning att förvänta sig. Och jag vet att skåningarnas förväntningar bäst tillgodoses genom att Region Skåne, precis som nu, styrs av en moderatledd och moderatdominerad majoritet.

Fortsatt engagemang och målinriktat arbete
Inom den moderata regionfullmäktigegruppen engagerar jag mig framförallt i frågor som handlar om tillgänglighet, valfrihet och kvalitet i sjukvården samt en pålitlig kollektivtrafik. Detta engagemang vill jag fortsätta med även nästa mandatperiod för att påverka så att skåningarnas livskvalitet kan fortsätta att förbättras.
Jag har också förmånen att vara ordförande i Beredningen för medborgardialog i sydvästra Skåne, där 45% av skåningarna bor. Det är en av fyra beredningar direkt under regionfullmäktige som har i uppdrag att utveckla och genomföra dialogen med skåningarna för att förbättra beslutsunderlagen i nämnderna, styrelserna och regionfullmäktige. Detta är ett område inom politiken där det just nu händer väldigt mycket och där Region Skåne ligger i framkant. Demokratiminister Birgitta Ohlsson har upprepade gånger framhållit oss som ledande i landet.
Jag leder en referensgrupp, med ledamöter från de fyra beredningarna för medborgardialog, som bl a har till uppgift att ta fram förslag till hur metoderna för medborgardialog kan utvecklas för att medborgarnas synpunkter och engagemang på bästa sätt ska kunna tillvaratas. Gruppen arbetade i början av mandatperioden fram tio konkreta förslag som antogs av de fyra beredningarna och skickades vidare inom Region Skåne för beslut i rätt instanser. Efter en hel del internt lobbyarbete har flera av förslagen genomförts, några är under genomförande och några ligger för beslut. Det känns mycket bra att på detta sätt varit med och påverkat att Region Skåne intagit en tätposition inom detta allt viktigare område inom politiken.
I ett samhälle där medborgarna förväntar sig att själva kunna påverka och bestämma allt mer, och där man inte accepterar att bli pådyvlad än det ena än det andra uppifrån, blir det allt viktigare att de politiska besluten sker i samklang med medborgarnas uppfattning. Medborgarna kommer inte att acceptera att endast vart fjärde år få ge en vink om vad de tycker är viktigt utan vill att politikerna har det klart för sig efterhand som besluten tas. Det är metoder för detta som jag arbetar med i uppdraget för beredningen och vill gärna fortsätta med det även nästa mandatperiod eftersom jag anser att frågorna att viktiga för att demokratin ska kunna hållas levande och utvecklas.

JA till låga skatter
Genom att arbeta smart och effektivt ska Region Skåne förvalta skåningarnas skattepengar väl och samtidigt klara av att utföra den utlovade servicen. Vi har kommit en bit i detta effektiviseringsarbete, men mycket återstår.
Region Skåne har en relativt sett låg skattesats och det vill jag att vi ska fortsätta att ha.

NEJ till regionförstoring
Jag anser inte att Region Skåne ska slås ihop med angränsande län och regioner för att bilda en större region.  ed den information jag har kan jag inte se att skåningarna har något att vinna på det. Region Skåne utgör en tillräcklig geografisk yta med en tillräckligt stor befolkning för att kunna fungera som en effektiv region. Däremot ska vi samarbeta mycket över gränserna, både inom landet och inte minst över nationsgränser mot såväl Danmark som över Östersjön.

Jag är säker på att mitt engagemang under mandatperioden gjort skillnad för skåningarna, och med ditt stöd i  provvalet kan jag fortsätta det arbetet.

"