Sidor

fredag 26 oktober 2012

Ingen vitalisering av Malmö KF

I går behandlades min motion Vitalisera Malmö kommunfullmäktige i just Malmö kommunfullmäktige. Det blev i praktiken avslag även om beslutet var att "anse den besvarad".Debatten går att se här; 25/10/12, ärende 21.

Ungefär så här sa jag i mitt anförande:

"Ordförande, Fullmäktige, MalmöborMalmö kommunfullmäktige är ju det högsta beslutande organet på den här politiska nivån. Vi ansvarar för en budget på i runda slängar 15 miljarder kronor. Vi ansvarar också ytterst för flera frågor som är av avgörande betydelse för malmöbornas liv på olika sätt. Det handlar om förskolan, grundskolan, gymnasiet, äldreomsorgen och socialtjänsten. Om markexploatering, byggande, gator, trafik,VA & avfall och räddningstjänst. Och om miljötillsyn, verksamhetstillsyn och tillsyn inom alkohol, tobak & läkemedel. Och en del annat.

Det mesta av allt detta ansvar hanterar vi i KF genom delegering och verkställighet. Den årliga budgeten som vi beslutar om är det viktigaste styrinstrumentet men det kommer även upp ärenden som är initierade i nämnder och verksamheter och en del kommer upp som ledamöters motioner. Genom beslut i fullmäktige får organisationen med över 20 000 anställda veta vad som förväntas av den.
Det ena viktiga uppdraget vi har här i KF är alltså att besluta om verksamheten. Den andra är att följa upp att besluten verkställs.
Årsredovisningen är naturligtvis viktig för denna uppföljning och brukar debatteras intensivt här KF. Två andra viktiga verktyg för KF:s ledamöter är Enkla frågor och Interpellationer. Genom dessa två instrument har KF:s ledamöter möjlighet att granska den verksamhet vi ytterst ansvarar för. Det är kraftfulla verktyg där vi ledamöter kan ställa direkta frågor till de kommunalråd och nämndsordföranden som ansvarar för olika frågor.
I Malmö KF används Enkla frågor ganska flitigt. Det är ju när en ledamot kan ställa en fråga till ett kommunalråd eller nämndsordförande som det i princip ska gå att svara ja eller nej på. Debatten i frågan är begränsad både till endast den frågande och den svarande samt till totalt en handfull inlägg. Det är utmärkt när en ledamot vill belysa och granska en mycket enkel frågeställning.


Interpellationer däremot, används nästan inte alls i Malmö KF. Alltså när en ledamot kan ta upp en frågeställning för debatt i KF och ställa flera frågor till ett kommunalråd eller nämndsordförande som kan kräva mer utförliga svar. Svaret ska också vara skriftligt. Alla KF:s ledamöter har rätt att delta i debatten och det finns inga begränsningar vad gäller antalet inlägg. Det är ett utmärkt instrument när frågeställningen är lite mer komplicerad och inte kan besvaras med ett ja eller nej.
För mig som även är ledamot i RF är det slående vilken skillnad det är avseende hur flitigt det ställs interpellationer. I RF ställs det fler vid varje enskilt sammanträde än vad det totalt ställts i Malmö KF under de sex år jag varit ledamot här.
Jag tycker att det är en brist för Malmö KF och har funderat över vad detta beror på. Jag har kommit fram till att det är hur reglerna för interpellationer är utformade i respektive fullmäktiges reglemente.


I RF ska interpellationer vara inlämnade senast sju dagar före sammanträdet och besvaras sedan på det sammanträdet.
I Malmö KF ska interpellationen vara inlämnad senast fyra dagar före sammanträdet och besvaras sedan på nästkommande sammanträde, alltså i bästa fall en månad senare.
Och det är klart att den ledamot som vill granska en aktuell fråga medan den fortfarande är aktuell väljer då en Enkel fråga, även om frågeställningen hade blivit bättre belyst i en interpellation.
Min motion går ut på att jag tycker att vi ska förändra här i Malmö så att det ska fungera likadant här som det gör i RF. Det vore bra för demokratin och för granskningen av Malmös politiska makthavare. Det är inte rimligt att en ledamot ska behöva vänta minst en månad när den seriöst vill granska en lite mer komplicerad frågeställning.
KS vill inte följa mitt förslag eftersom det innebär, precis som i RF, att den som ska svara på en interpellation måste avge ett skriftligt svar innan fullmäktige tagit ställning till om interpellationen får framställas eller inte.
Det tycker jag är ett märkligt argument;
Det fungerar ju i RF, varför skulle det inte fungera här?
Såvitt jag förstår har man under beredningen av ärendet inte frågat RF hur det kan fungera där. Det tycker jag är en avsevärd brist i underlaget som borde rättas till.
KS skriver också att man vill avvakta en statlig utredning om den kommunala demokratin. Detta trots att interpellationsförfarandet inte berörs av den. Jag ser ingen anledning att den lilla förändring av formalia som jag föreslår, som kan ge stora positiva effekter på vitaliteten och demokratin i KF, ska behöva försenas av en statlig utredning som inte ens handlar om det ändringsförslaget berör.
Utifrån mitt resonemang yrkar jag därför
i första hand att ärendet ska återremitteras så att uppgifter kan efterfrågas från RF om hur reglerna för interpellationer fungerar där.
och i andra hand att motionen ska bifallas."

fredag 7 september 2012

Inte bättre med koppeltvång

I går behandlade kommunfullmäktige i Malmö ett förslag om utökat koppeltvång för hundar. Alltså inom vilka geografiska områden hundar måste hållas kopplade. Redan innan var koppeltvånget ganska omfattande och förslaget handlade om att utvidga det till de nya bebyggda områden som Västra hamnen.

Jag är ende fullmäktigeledamoten som är emot ett koppeltvång överhuvudtaget och jag tog tillfället i akt att yrka på att koppeltvånget helt ska avskaffas. Men förslaget om en utökning vann fullmäktiges majoritet.

Därför är jag emot koppeltvång:
Problemet som behöver kommas åt är aggressiva och farliga hundar. Det gör man inte genom koppeltvång. I stället begränsar och förstör man för många många seriösa hundägare.

För det första är koppel inte speciellt effektivt när det gäller att förhindra att aggressiva och farliga hundar ställer till skada. Kopplade hundar når att bita, hundar sliter sig och hundar rymmer. För det andra har hundar som är aggressiva och farliga ofta oseriösa ägare som inte sällan är kriminellt belastade. Dessa ägare bryr sig knappast om ett koppeltvång.

Dessutom gör varken polisen eller kommunen något för att koppeltvånget ska följas.

Det finna också redan nationella lagar som bestämmer vad som gäller för den som har hund och ett koppeltvång i Malmö förändrar inget till det bättre.

SkD

tisdag 28 augusti 2012

Malmös flygplats trevligast!

Svenska Dagbladet presenterar en undersökning av resesajten Skyscanner som visar att Kastrup är Europas trevligaste flygplats. Inte för att jag besökt alla flygplatser i Europa men undersökningen bekräftar mina egna erfarenheter. Kastrup känns som en väl genomtänkt flygplats där det är enkelt för resande att hitta; både rätt gate och den shopping, förtäring eller service man efterfrågar. Butikerna, restaurangerna och loungerna ligger koncentrerat och utbudet är bra.

För mig är det självklart Kastrup som är Malmös flygplats. Via Citytunneln tar man sig till Kastrup på cirka 10-20 minuter beroende på om man åker från Centralen, Triangeln eller Hyllie. Jag vill att Malmö stad och Region Skåne agerar så att Kastrup byter sitt internationella namn från Copenhagen airport till Copenhagen/Malmö airport. Då skulle ännu fler internationella resenärer hitta till Malmö och Skåne.

fredag 24 augusti 2012

Spiken i kistan för stadsdelsnämnderna

I dag hakar Vänsterpartiet på Miljöpartiet som i går gjorde en helomvändning i stadsdelsfrågan i Malmö. Nu vill även V helt skrota stadsdelsnämnderna och, antar jag, låta centrala facknämnder ansvara även för bl a barnomsorg, grundskola, äldreomsorg och socialtjänst.

Såvitt jag kan bedöma finns det nu inte längre någon majoritet i Malmö kommunfullmäktige för att behålla stadsdelsnämnderna i någon form. Det tycker jag är bra. Nu hoppas jag att beslut om, och själva genomförandet av, förändringen går fort. Vetskapen om det politiska läget i frågan torde lägga en våt filt över alla berörda verksamheter.

torsdag 23 augusti 2012

MP:s U-sväng slutet för stadsdelarna?

Jag läser i dagens Sydsvenskan att Miljöpartiet helt lägger om kursen avseende stadsdelsindelningen i Malmö, och nu inte vill ha kvar stadsdelarna som politisk beslutsnivå. Det förvånar mig. Jag har uppfattat MP som det parti som slagits hårdast för just den politiska organiseringen av staden. Samtidigt gläder det mig naturligtvis eftersom i så fall ökar chanserna för att stadsdelsnämnderna verkligen försvinner.

Min uppfattning är att en politisk uppdelning av Malmö i tio stadsdelsnämnder inte varit bra för grundskolan, barnomsorgen, äldreomsorgen och socialtjänsten. Jag är övertygad om att facknämnder som ansvarar för hela staden har bättre förutsättningar att nå de resultat som malmöborna har anledning att förvänta sig.

tisdag 21 augusti 2012

Grå politikervardag

I förmiddags hade vi gemensamt presidiemöte i Region Skånes beredningar för medborgardialog. Det finns fyra sådana beredningar och jag är ordförande för den i sydvästra Skåne. De gemensamma presidiemötena har vi främst för att majoritetens företrädare (M, FP, C, KD, MP) ska informera och diskutera dagordningen för nästa sammanträde i beredningarna med oppositionens (S). Även andra långsiktigare frågeställningar tas upp.
Detta är grå odramatisk politikervardag som smörjer demokratins kugghjul.

måndag 20 augusti 2012

Region Skåne på Malmöfestivalen

Som vanligt finns Region Skåne på plats under Malmöfestivalen och det är beredningarna för medborgardialog, där jag är ordförande för den i sydvästra Skåne, som ansvarar för tältet.

Om detta skriver Region Skåne på sin hemsida:
http://www.skane.se/sv/Nyheter/Politik/Region-Skane-pa-Malmofestivalen1/

Där står att läsa att tältet finns på Davidshallsbron och att beredningarna för medborgardialog passar på att diskutera hälsa med festivalbesökarna.
Jag citeras:
Att främja hälsa är ett av Region Skånes viktigaste mål, säger Rickard Wendel (M), ordförande i beredningen för medborgardialog i sydvästra Skåne. Men vad invånarna lägger i begreppen hälsa och ohälsa förändras över tiden. Då måste vi veta vilka förväntningar medborgarna har på oss när det gäller deras hälsa.


Annat vi pratar med festivalbesökarna om är smarta val i vården och hur framtidens betalsystem i kollektivtrafiken kan se ut.

SkD, SkD, SkD, SkD, SkD, SkD, SkD, SkD, SkD, SkD

tisdag 26 juni 2012

Ny uppdragsgivare i egna firman


Min egna firma Wendel Politik & Påverkan har inlett ett samarbete med JCDecaux Sverige. Jag ska bidra med rådgivning och kompetens avseende i första hand JCDecaux:s kontakter med skånska kommuner.

JCDecaux är ett av Sveriges, och världens, största mediebolag och säljer reklamytor utomhus, på flygplatser och på centralstationer – ett fullserviceföretag inom Out of Home Media. JCDecaux erbjuder de bästa platserna i de största städerna – en filosofi sedan starten.
JCDecaux startade sin verksamhet i Sverige 1989 och kom att under de första åren på 1990-talet teckna kontrakt med de flesta av de största kommunerna i landet. Kommunerna, tillsammans med företaget, utarbetade en plan för att möblera gaturummet med en ny design av gatumöbler.
JCDecaux-koncernen finns etablerad i mer än 3 500 städer och på nära 160 flygplatser.

onsdag 23 maj 2012

Räddningstjänsten kan bättre

Vid gårdagens kommunfullmäktigesammanträde behandlades årsredovisning 2011 för kommunalförbundet Räddningstjänsten Syd.

Jag uppmärksammade att målen för de viktiga framkomsttiderna vid utryckning aldrig har uppnåtts och att resultaten år för år blir sämre och sämre. Direktionsordföranden för Räddningstjänsten Syd, Kjell-Arne Landgren (S), svarade att man nu ser över om målen är riktiga och att man har för avsikt att kategorisera utryckningarna i olika prioriteter med olika mål.

Jag tycker inte att det låter bra.
I stället för att formulera om målen, som man inte lyckas uppnå, så borde man sätta in åtgärder för att nå målen, som man har haft goda skäl att sätta upp.Räddningstjänsten Syd har alltså aldrig uppnått målen för framkomsttiderna, resultaten har försämrats varje år och försämringen är större än någonsin det senaste året.
Man är alltså längre ifrån målen än någonsin. Och det blir bara sämre.
Vidare sa jag bl a ungefär så här:

Framkomsttiderna är viktiga.

Vid olyckor, bränder och sjukvårdslarm ska räddningstjänsten ofta vara först på plats. Med främsta uppgiften att rädda liv och begränsa skador på människor. Det är också vad medborgarna väntar sig.
Räddningstjänsten Syd har satt upp två mål vad gäller framkomsttiderna:
Att vid 90% av larmen ska man vara framme inom 10 minuter, och vid 100% inom 20 minuter.
2008 uppnådde man 86% när det skulle varit 90 och 99 när det skulle varit 100. Det var inte tillräckligt men med analys och förbättringsarbete verkade målen inte utom räckhåll.
Men istället för förbättring så försämrades resultaten 2009 till 83 respektive 98. Inte heller detta fick Räddningstjänsten Syd att sätta in åtgärder och siffrorna låg kvar på ungefär samma nivå för 2010.
Och ännu sämre blev resultaten för 2011; strax under 80% när det ska vara 90 och cirka 96 när det ska vara 100.
Jag tycker att det är oroväckande och dåligt, och jag tycker inte att Räddningstjänsten Syd lever upp till vad medborgarna borde kunna förvänta sig.

Därför förväntar jag mig att Räddningstjänsten Syd fokuserar mer på detta. Men kan konstatera att man år efter år underlåtit att ta tag i saken.
Jag önskar att Räddningstjänsten Syd framöver ska tillmäta framkomsttiderna större betydelse. Att man ser till att målen uppnås.

Räddningstjänsten Syd har välutbildad, välutrustad och engagerad personal.
Förmågan är förmodligen bland de bästa i världen.
När personalen från Räddningstjänsten Syd väl är på plats vid en olycka, en brand eller ett sjukdomsfall är de drabbade i goda händer. Men den yttersta ledningen för verksamheten tar inte tag i problemen med framkomsttiderna. Och det när vi vet att varje minut är betydelsefull i många av de fall när RSyd rycker ut. Vid vissa sjukdomstillstånd försämras prognosen för den drabbades återhämtning med 10 %-enheter för varje minut det dröjer innan någon sjukvårdskunnig kommer till undsättning.

Jag hoppas, jag önskar, att Räddningstjänsten Syds ledning nu tar tag i problemen med framkomsttiderna så att malmöborna får den räddningstjänst dom förväntar sig och som dom så väl förtjänar.

tisdag 22 maj 2012

Skatten borde SÄNKAS i Malmö!

Det S-ledda styret i Malmö stad föreslår att skatten nästa år ska höjas. Man vill ta ytterligare 50 miljoner kronor från malmöborna. Motiveringen är att " öka resurserna till skolans och förskolans pedagogiska verksamhet".


Min  omedelbara reaktion är att bestämt avvisa höjningen.
Det finns inga skäl att belasta malmöborna med ännu högre skatter.
50 miljoner kronor är mycket pengar för Malmös hushåll och borde stanna där de hör hemma.Vad det S-ledda styret säger med förslaget till skattehöjning är att den nuvarande verksamheten är perfekt utformad, exemplariskt skött och intrimmad i minsta detalj. Att det inte finns möjligheter till effektiviseringar, omfördelningar, prioriteringar, rationaliseringar eller besparingar någonstans inom Malmö stads verksamhet.
Tillåt mig att tvivla!


Malmö stads totala verksamhet kostar varje år cirka 13 000 miljoner. Endast den pedagogiska verksamheten kostar nästan 6 000 miljoner.
Innan man överhuvudtaget överväger höjda skatter måste man ifrågasätta var enda en av alla dessa kronor. Används de till rätt saker och på rätt sätt?
Jag är helt säker på att en översyn skulle resultera i att man hittar långt mer än 50 miljoner kronor som borde användas på annat sätt än i dag. Till exempel till sänkta skatter så att malmöborna själva får bestämma över sina pengar.SkD

onsdag 9 maj 2012

Minska statens kränkning av individer!

Riksdagsledamoten Mathias Sundin (FP) från Östergötland skriver i dag på DN Debatt att han i morgon kommer att rösta nej till ett lagförslag som bl a i kombination med det nyligen införda datalagringsdirektivet, enligt honom, kommer att ge de brottsbekämpande myndigheterna alltför stor tillgång till integritetskränkande information.

Det tycker jag låter bra att han gör.
Enligt min mening har lagstiftningen med bl a FRA-lagen och datalagringsdirektivet gått alldeles får långt. Staten samlar på sig uppgifter om individer som inte på något sätt är misstänkta för brott. Det i sig tycker jag är helt fel.
Som jag förstår Sundins invändningar mot lagförslaget han tänker rösta nej till i morgon tycker han att ribban för att myndigheterna ska få ta del av den insamlade informationen ska vara högre.

SvD

måndag 23 april 2012

Rimligt när SVT & SR räknar ut Sarkozy?

Feberrosiga journalister på SVT och i SR rapporterar exalterat om "att socialisten Hollande slagit den sittande hatade högerpresidenten Sarkozy i första valomgången". Enligt deras analyser är nu valet i princip klart; det blir maktskifte i Elyse-palatset!

Jag kan inte bortse från att misstänka att dessa journalisters personliga önskningar färgar av sig på deras rapportering. Så förutsebar kan jag inte hålla med om att utgången förefaller.

Fakta är att Hollande fick cirka 28% av rösterna och Sarkozy 27%.

Det brukar ju sägas att i valsystem som det franska med majoritetsval i två valomgångar så röstar väljarna med hjärtat i första omgången och med hjärnan i den andra. Sarkozy är säkert inte omtyckt. Och han har inte levererat vad han lovat. Nu har väljarna gett honom en knäpp på näsan. Men ingen annan kandidat har lyckats bättre med att vinna väljarnas förtroende.

Nu börjar två veckors stenhård kampanj fram till valets andra omgång den 6 maj. Sarkozy är en mycket erfaren politiker som älskar valrörelser och är en erkänt duktig debattör. Sarkozy kommer att utnyttja varje sekund och det rapporteras att när han sover nu gör han det stående, lutande mot närmsta vägg.
Frågan är hur den betydligt mindre erfarne och mer tillbakadragne Hollande klarar sig när det som nu blir riktigt skarpt läge. Jag skulle inte bli förvånad om Sarkozy sopar banan med Hollande.


KvP, DN, DN, DN, DN

fredag 20 april 2012

Vitalisera Malmö kommunfullmäktige!

Jag har lämnat in en motion till Malmö kommunfullmäktige som, om den blir bifallen, kommer att möjliggöra ett vitalare fullmäktige genom att ledamöterna får svar snabbare på sina interpellationer. Jag anser att det är viktigt för en fungerande och vital demokrati i kommunen att oppositionen har effektiva verktyg för att få svar på frågor till den styrande majoriteten så att aktuella frågor blir belysta och den styrande majoritetens inställningar och avsikter klargörs.

Motionen:
Vitalisera fullmäktige!

Interpellationer och frågor i fullmäktige är viktiga institut för en fungerande och vital demokrati i kommunen. De gör det möjligt för oppositionen att lyfta aktuella och viktiga frågeställningar och i en öppen debatt få svar från kommunens politiskt ansvariga.
I Malmö kommunfullmäktige fungerar frågeinstitutet bra. Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning ska en fråga ställas senast två dagar före fullmäktigesammanträdet och bör besvaras vid det sammanträdet. I debatten i samband med svaret får endast den som ställt frågan och den som svarar delta. Utöver svaret begränsas antalet anföranden till två vardera per talare. Det fungerar bra och kan ofta ge en bild av den styrande majoritetens inställning till en enklare aktuell frågeställning.
Interpellationsinstitutet fungerar däremot direkt dåligt i Malmö kommunfullmäktige. Enligt arbetsordningen ska interpellationen ställas senast fyra dagar före fullmäktigesammanträdet och bör besvaras senast under det sammanträde som följer närmast därefter. Debatten i samband med svaret fungerar som debatten vid vilket annat ärende som helst; alla ledamöter får delta och antalet anföranden är inte begränsat.
Problemet är skrivningen under punkt 4 i 29§ i arbetsordningen; att ”En interpellation bör besvaras senast under det sammanträde som följer närmast efter det då interpellationen ställdes.”. Den innebär att det normalt tar minst en månad, och kan dröja upp till två månader, innan svaret ges i fullmäktige efter det att interpellationen ställts och ännu längre i samband med sommaruppehållet eller om sammanträden ställs in.
Det är med stor säkerhet denna skrivning som gör att det egentligen utmärkta interpellationsinstitutet används ytterst sällan i Malmö kommunfullmäktige. Ledamöterna ställer i stället frågor, även när frågeställningarna egentligen hade belysts bättre genom interpellationer. I Regionfullmäktige Skåne där interpellationsinstitutet är något annorlunda utformat ställs fler interpellationer och aktuella frågeställningar blir bättre belysta.

Följande ändringar i Malmö kommunfullmäktiges arbetsordning skulle förbättra interpellationsinstitutet och möjliggöra ett vitalare fullmäktige där viktiga aktuella frågeställningar ges möjlighet att debatteras och den styrande majoritetens inställningar och avsikter klargöras:
Interpellationer 29§
1) En interpellation skall vara skriftlig och egenhändigt undertecknad av en ledamot eller alternativt ställas av ledamoten per e-post.
Den skall ges in eller sändas per e-post till stadskontoret senast fyra sju dagar före det sammanträde vid vilket ledamoten avser att ställa den.
4) En interpellation bör besvaras senast under det sammanträde vid vilket den har ställts som följer närmast efter det då interpellationen ställdes.


Utifrån ovanstående yrkar jag

att      Kommunfullmäktige ändrar arbetsordningen i enlighet med ovanstående intentioner.

torsdag 5 april 2012

(S)-satsningar kostsamma misslyckanden

Sydsvenskan skriver i dag om alla de projekt som det satsats pengar på för att förbättra förhållandena i Rosengård. Det tycks inte råda någon oenighet om att de 319 000 000 kronorna som projekten kostat från år 2000 kunde använts bättre. Enligt Sydsvenskan visar statistiken "klart och tydligt" att att satsningarna inte fått den effekt som avsågs när det gäller frågor som skola, integration och sysselsättning. För att visa hur mycket pengar det är skriver journalisten att för de pengarna skulle varje högstadieelev i Rosengård kunna ha egen privatlärare i ett år.

Artikeln ger en bild av att många av projekten varit ogenomtänkta och att det inte funnits någon sammanhållen strategi. Det verkar som om Rosengård fått vara försökskanin åt allehanda projektentreprenörer som lyckats prata till sig några av de pengar som välvilligt östs över stadsdelen.

Jag känner igen bilden som förmedlas.
När den statliga Storstadssatsningen inleddes 1999 var jag vice ordförande i Fosie stadsdelsnämnd som, precis som Rosengård, var en av de stadsdelar staten satsade på. Stadsdelsnämnden fick till sitt förfogande mycket stora resurser. Den S-ledda majoriteten i stadsdelsnämnden lade fram förslag på hur resurserna skulle användas som vi moderater tyckte hade mycket stora brister. Vi saknade en tydlig politisk målsättning och politiska riktlinjer för den stora satsningen.Vi menade också att förslaget innehöll flera delar som endast var tidsfördriv för arbetslösa vuxna och som inte på något sätt hade förutsättningar att förändra situationen för dem som hamnat i utanförskap. I stället ville vi satsa på att göra arbetslösa anställningsbara och på att se till att fler barn fick möjlighet att klara skolan. Men den S-ledda majoriteten höll fast vid "pysselsättningen" och det blev inte heller i Fosie några positiva effekter när det gällde skola, integration och sysselsättning.

Jag blir alltmer stärkt i min uppfattning att ska man komma åt utanförskapet, som många inte minst i Malmö befinner sig i, handlar det om att satsa individuellt på anställningsbarhet. Dessutom måste skolorna fungera så att barnen får den kunskap och fostran som de behöver för att som vuxna kunna ta ansvar för sin egen försörjning.
Det låter självklart. Men ändå har många hundratals miljoner kronor slarvats bort i det ena meningslösa projektet efter det andra.

måndag 26 mars 2012

Engagemang för Skåne i media

Under Aktuella frågor i dagens Sydsvenskan skriver Region Skånes tillförordnade regiondirektör Ingrid Bengtsson-Rijavec under rubriken Så kan tillväxten öka i Skåne. Tillväxt i Skåne är naturligtvis mycket viktigt och jag blir nyfiken. Men jag tycker inte att texten lever upp till rubriken. Den saknar vad som kan göras konkret och presenterar i stället svepande och ytliga självklarheter som "ta vara på den tillgång som ungdomar och människor med annan etnisk bakgrund utgör" och "skapa förutsättningar för Skåne att erbjuda livskvalitet i världsklass". Det låter ju bra, men hur det ska åstadkommas ger artikeln inga konkreta svar på.


Mer konkreta är politikerna i Region Skånes Regionala tillväxtnämnden, med ordföranden Pontus Lindberg (M) i spetsen, när de kommenterar Trafikverkets Skånepaket med satsningar på vägar och järnväg. Man är tydliga med att det behövs två järnvägsspår mellan Lund och Hässleholm och att Trafikverkets förslag är dåligt att låta Öresundstågen och Pågatågen ha lika långa körtider på sträckorna Malmö-Kristianstad och Malmö-Helsingborg. Och jag håller med om att det inte är rimligt att Trafikverkets åtgärder i Skåne innebär att restiden med bil mellan Malmö och Kristianstad minskar med tio minuter, vilket i och för sig är mycket bra, samtidigt som restiden med tåg ökar med tio minuter.


Bl a Sydsvenskan skriver att Regeringen utreder att göra bl a Lunds universitet, som i dag är en statlig myndighet, till en högskolestiftelse. Syftet är att staten inte ska vara huvudman och därmed skapa större mångfald i högskolesektorn. Utbildningsdepartementet anser att myndighetsformen inte är tillräckligt flexibel för läro­sätenas skiftande behov.
Det tycket jag låter intressant. Mer frihet och flexibilitet tror jag kan ge attraktivare och konkurrenskraftigare utbildningar. Men universitetets rektor är skeptisk, främst av byråkratiska skäl såvitt jag förstår av artiklarna.Det är bra att det finns engagemang för Skåne och att det syns i media i debattartiklar och i nyhetsrapporteringen.


SkD

torsdag 22 mars 2012

Nu är det dags: Avsätt Reepalu (S)!

Så var det dags igen.
I en intervju för Magasinet Neo gör Malmös kommunstyrelseordförande Ilmar Reepalu (S), för jag vet inte vilken gång i ordningen, uttalanden som kan uppfattas som fientliga mot Malmös judar och att han nonchalerar de hot som Malmös judar känner sig utsatta för.Han säger bl a:
"– Jag vet inte riktigt hur de här grupperna ser ut, men jag blev väldigt förvånad när jag blev medveten om den starka kopplingen mellan judiska församlingen och Sverigedemokraterna. Jag visste inte att den fanns, men när jag går på möten hos församlingen ser jag Kent Ekeroth, en av de tuffaste från SD. Sedan får jag höra att han är brorson till en av de ledande inom församlingen.

– Och att SD stenhårt driver sin antimuslimska kampanj genom att säga att man är för den judiska gruppen. Det störde mig väldigt mycket."
och
" ... SD:are har infiltrerat den judiska församlingen för att på så vis driva sitt muslimhat."
När den intervjuande journalisten kontrollerar Reepalus påståenden säger företrädare för den judiska församlingen:
"SD-riksdagsmannen Kent Ekeroth är inte medlem i församlingen och har aldrig varit där. Han är inte heller släkt med någon person i församlingens ledning."
Och Kent Ekeroth:
"
– Jag har inte haft kontakt med judiska församlingen i Malmö på flera år.
– Jag slutade försöka ha kontakt med dem när jag insåg att de aldrig kommer att fatta, trots att de blir jagade på gatan av precis de invandrargrupper jag har varnat för.
"
Dagens nyheter konfronterar Reepalu med uppgifterna och han svarar:
"– Det är fel uttryckt. Det har jag inte belägg för. Jag borde inte ha sagt det på det sättet.– Jag menar att de gavs utrymme på ett möte som jag trodde var församlingens möte. Jag blev väldigt förvånad över att aktiva sverigedemokrater fick framföra sin syn på vad som händer i Sverige. Det som jag tyckte var obehagligt var att man gav ett stort utrymme åt sverige­demokrater."
Det är mycket obehagligt att Malmös främste företrädare gång på gång gör uttalanden av det här slaget. Man måste ju fråga sig, varför ger han sig så ofta på och kritiserar Malmös judar? Det kan inte handla om misstag och missförstånd. Med sin inställning till judar och Israel är Ilmar Reepalu (S) inte lämplig som Malmös främste företrädare. Både Socialdemokraterna och, inte minst, samarbetspartnern i staden Miljöpartiet måste ta konsekvenserna av dessa upprepade grova övertramp och avsätta Ilmar Reepalu (S) från posten som kommunstyrelsens ordförande. Nu har det gått för långt!

Läs mina tidigare relaterade inlägg:
Malmö (S)värtas ner
SkD, SvD, SkD, SvD, DN, DN, SkD, SkD, SkD, SvD, DN, SkD, SkD, SkD, SvD, DN, SkD, SkD, SvD, SkD, SkD, SkD

onsdag 21 mars 2012

Rösta nej till datalagringsdirektivet!

I dag röstar Riksdagen om införandet av EU:s datalagringsdirektiv.
Jag tycker att det borde vara självklart för alla Alliansens ledamöter att rösta nej. Men så verkar det inte att bli.

Datalagringsdirektivet innebär att staten tvingar operatörerna att spara uppgifter om sina kunders digitala kommunikation i sex månader för att kunna användas i polisens brottsutredningar. Det är en grov kränkning av enskilda individers integritet som inte borde godkännas av Riksdagen. Staten har inte att göra med när, hur, var, och med vem som enskilda individer kommunicerar. Det är argument som räcker för att direktivet inte borde antas.

Moderata ungdomsförbundets ordförande kritiserar direktivet och kallar det för en total integritetskränkning.
Alla riksdagspartiers ungdomsförbund är tydligen kritiska. Det är bra. Men tyvärr är det få av moderpartierna som lyssnar och tar till sig.
Den moderate EU-parlamentarikern Gunnar Hökmark har också kritiserat direktivet.

DN, DN, SvD

måndag 19 mars 2012

Motarbeta diktaturerna

Under någon vecka har flera medier rapporterat (t ex SDS, DN, DN, DN)om svensk vapenexport till blodiga och grymma diktaturer. Det handlar väl inte precis om något stort avslöjande men saken har kommit upp till debatt och det tycker jag är bra. Jag anser att det borde vara självklart att den svenska staten inte ska stödja och aktivt arbeta för vapenexport till blodiga och grymma diktaturer.

På Kvällspostens ledardebatt skrev Jackie Jakubowski häromdagen under rubriken "Varför finns inget Ship to Syria?". Där undrar han var alla dom som engagerade sig i Ship to Gaza tagit vägen nu när den Syriska regimen mördar tusentals av sitt eget folk. Det är en berättigad fråga. Jag undrar vad som egentligen är viktigast för kulturpersonligheterna och andra som poserade i Ship to Gaza; att stödja utsatta människor i den regionen eller att demonisera en stat och dess invånare som man av någon anledning inte gillar?

fredag 27 januari 2012

Omodern ledarkröning (S)

I dag är det kröning av socialdemokraternas nye partiledare. När jag den senaste veckan följt spektaklet är det mer ceremonier av religiösa eller monarkistiska slag jag tänker på, än på en process som ska utse ledaren för ett politiskt parti i en demokrati. Ett påveval ligger kanske närmast till hands att jämföra med. Man utser socialdemokratins företrädare på jorden.

Men all den publiciteten ska (S) nog vara glada för. De har lyckats växla om drevet mot Juholt till ett osannolikt stort intresse för vem som ska bli den nye ledaren. Skickligt av (S), eller är kanske media ett självspelande piano? Det kanske vänder snart igen?

Jag är dock mest förvånad, och fascinerad, av att (S) på detta sätt; snabbt, toppstyrt och utan att diskutera politikens innehåll, väljer att utse en ledare som förväntas leda dem i valet 2014.
Nu hade dom ju chansen! Att modernisera sig, att öppna sig och att utveckla politiken.
Varför utser man inte en tillfällig partiordförande, som får uppdraget att inför den ordinarie partistämman nästa år dels arbeta fram politiken man ska gå till val på, dels leda en öppen process där kandidater kampanjar för sina kandidaturer? Partistämman skulle kunna bli ett kraftfullt avstamp för en valkampanj med både nyvald partiledare och en politik i tiden. Man skulle kunna framstå som modernt, öppet och lyssnande.

Jag tycker att (S), genom sitt sätt att utnämna sin ledare, bekräftar att man är kvar i 1900-talet.

SkD, SkD, SkD, DN, DN, SvD, SvD, SkD, SvD, SvD, SvD, SvD, SvD, SvD, DN, DN, DN, DN, DN, DN

onsdag 25 januari 2012

(S)-ledda styret i Malmö motarbetar företagen

Det (S)-ledda styret i Malmö vill enligt bl a Sydsvenskan motverka svartarbete, skatteflykt och lönedumpning. Och det låter ju naturligtvis bra.

Men man vill göra det genom att ta fram en ny modell för kommunens upphandlingar, som årligen uppgår till cirka fem miljarder kronor, och det förslaget ser inte bra ut. Förslaget motarbetar aktivt företag och företagande.

Man skriver att vinnare av Malmö stads upphandlingar förbinder sig att:
1. Bara använda underleverantörer med kollektivavtalsenliga villkor.
2. Inte anlita svart arbetskraft.
3. Inte använda underleverantörer som anlitar svart arbetskraft.
4. Aktivt undersöka om underleverantörerna har F-skattebevis, betalar skatter och arbetsgivaravgifter.
5. Ta emot arbetslösa, ordna praktik- och lärlingsplatser.
6. Inte föra pengarna från en upphandling till skatteparadis.
Och för att underlätta kontrollen:
7. Att dokumentera närvaro av alla anställda (motsvarande personalliggare i restaurang- och frisörbranschen).
8. Att acceptera att facket på kommunens vägnar gör kontroller på arbetsplatsen.

Flera punkter handlar endast om att företagen ska följa gällande lagar och är därmed helt onödiga. Möjligen speglar de det (S)-ledda styrets syn på företagare.
Andra punkter lägger stora byråkratiska och praktiska bördor, utöver det egentliga uppdraget, på företagen vilket säkert kommer att få många företag att avstå.
En punkt är direkt stötande och en skymf mot företagen, den att företagen ska "acceptera att facket på kommunens vägnar gör kontroller på arbetsplatsen". Fackföreningarnas uppgift är att företräda sina medlemmar, ofta gentemot företag. Jag ser inte hur den går att kombinera med att fackföreningar på kommunens vägnar kontrollerar företag.

Det (S)-ledda styrets förslag speglar deras syn på företag och företagande. Man misstänker dem generellt för lagbrott och ohederlighet. I stället borde Malmö stad underlätta företagsamheten och göra Malmö ännu attraktivare, t ex som jag och några partikollegor föreslog i en motion som majoriteten avvisade 2010. Men man går alltså helt i motsatt riktning och motarbetar företag och företagande.


SDS, SkD

tisdag 24 januari 2012

Oväntat med cyklande pendlare?

Det har på olika håll uppmärksammats att kommunen forslar bort cyklar som parkeras utanför cykelställen vid Citytunnelns ingångar vid Triangeln i Malmö. En del är upprörda och menar att det är kriminellt, medan andra tycker att det är ganska självklart.

Den som följt hur Malmö stad efterhand har hanterat cykelsituationen vid Triangelnstationen sedan invigningen kan nog lätt tro att kommunen blivit överraskad av att pendlare överhuvudtaget tar cykeln till tåget. Där finns vad som ser ut som provisoriska cykelställ på slumpvisa ställen, som blivit fler efterhand som antalet cyklar ökat. Men något som liknar permanenta, anpassade och snygga lösningar finns inte. Det förvånar mig.
När jag 2003-2006 var vice ordförande i Tekniska nämnden var vi på studieresa och tittade bl a på ett underjordiskt cykelgarage vid tågstationen i den tyska staden Münster. Förutom cykelparkering  erbjuds där service som reparationer och butiker i garaget, som har direkt access till stationen. Vi tyckte att det såg mycket bra ut och att det kunde utgöra förebild för Malmö. Men så har det alltså inte blivit.

Jag blir också förvånad när jag läser om vilka planer kommunen tycks ha för Triangelnstationen.
Det ska tydligen byggas ett cykelgarage ovan jord vid den södra ingången. Och det är ju bra. Men ingenting vid den norra. Och det är, om det stämmer, ..., ja, mycket mycket märkligt ... för att uttrycka sig milt.

Vad som behövs är väl genomtänkta cykelgarage både vid den norra och den södra ingången till Triangelnstationen. Helst med bra service och enkel access till perrongen.


Dessutom ser jag gärna ett väl utbyggt system med hyrcyklar för pendlare. Som i Paris t ex.

Men trots dessa tillkortakommanden från kommunens sida håller jag inte med dem som upprörs över att Malmö stad forslar bort felparkerade cyklar. Det finns lediga cykelställ att använda, även om det innebär att man måste gå 50-100 meter längre. Och jag förundras inte minst över hur de vuxna människor tänker som i stort sett parkerar sina cyklar mitt i stationens ingång. Det handlar om tillgänglighet och hänsyn, förutom de säkerhetsaspekter kommunen hänvisar till.

Uppdatering:
Läser att kommunen kommer att ha cykelvärdar på plats för att visa cyklister till rätta. Bra tycker jag!

SDS, SDS, SDS, SkD, KvP, SkD

onsdag 18 januari 2012

(S) låter kriminella ta över

Är det våldsverkare och brottslingar som ska bestämma hur viktiga samhällsfunktioner ska utföras?
Svaret borde självklart vara ett tydligt Nej. Men det är det inte (S)-styrda Malmö.

I stadsdelen Seved har det under hösten varit obehagligt och osäkert för Postens anställda att utföra sitt viktiga arbete.
Kommunens lösning på problemen är att anställa i området ”välkända ansikten” som enligt kommunens områdeskoordinator kan vara ”någon som normalt inte skulle få en anställning”, som i stället ska dela ut posten och paketen och ersätta Postens anställda som förflyttas till andra områden.

Jag tycker att ser ut som om kommunen abdikerar och låter våldsverkarna och brottslingarna regera.
Det ligger nära till hands att fundera över citat om satsningen som ”… först så tar kriminella ungdomar makten över kvarterets gator, sedan får de ansvaret för att dela ut brev, paket och värdehandlingar.”.

Boende i området har också reagerat och oroas över kommunens initiativ.
Skulle jag beställa ett nytt bankkort då? Inte en chans. Jag kan sätta en årslön på att de gäng som styr här på något sätt, genom hot eller kontakter, kommer att få del av denna information.” Det säger, enligt Sydsvenskan, en Sevedsbo på Rasmusgatan.

Jag tycker att detta är en mycket olycklig utveckling, att kommunens insatser med fog kan uppfattas som undfallenhet mot brottslingar och att kommunens insatser gör att malmöbor med fog fruktar att viktiga samhällsfunktioner ska tas över av kriminella.
I det (S)-styrda Malmö har utanförskapet ökat undan för undan. Ett utanförskap som jag är säker på har stor betydelse för utvecklingen av den otrygghet i staden som bl a visar sig på Seved. Man rättar inte till det misslyckandet med satsningar som denna.SDS, SDS, SDS, SDS, SkD, SkD, DN, SvD

fredag 13 januari 2012

Malmö (S) för farligt för Posten

I en debattartikel i dagens Kvällsposten uppmanar Anja Sonesson (M), vice ordförande i kommunstyrelsen, Ilmar Reepalu (S), ordförande i ks, att "lägga prestigen åt sidan och aktivt arbeta för att hitta breda lösningar där hela samhället samverkar för att lösa Malmös problem".

Det är lätt att hålla med!
Som malmöbo är det frustrerande när den socialdemokratiske kommunstyrelseordföranden gång på gång tar avstånd från eget ansvar och skyller alla Malmös problem på i första hand regeringen.

Förhoppningsvis lyckas Anja med sin uppmaning så att vi i framtiden kan slippa läsa om att Posten, av säkerhetsskäl, överger vissa bostadsområden och låter invånarna dela ut posten själva.

torsdag 12 januari 2012

Fel med straffrabatt!

Sydsvenskan skriver i dag om personer som är misstänkta för ett stort antal brott. Dessa personer kommer troligen inte att bli åtalade för en del av brotten, trots goda bevislägen. Skälet är, om jag förstått rätt, att de även misstänks för ännu grövre brott och att om de blir dömda för dessa kommer de mindre grova brotten inte att spela någon roll för påföljden.

Detta anser jag att Riksdagen måste ändra på!
Jag menar att brottslingar inte ska få rabatt. Principen borde vara att de åtalas för varje misstänkt brott, döms för vart och ett som de är skyldiga till samt får avtjäna vart och ett av straffen. Alltså att dom läggs till dom och att det ska vara den totala summan av skadestånd, bötesbelopp och tid av frihetsberövande som ska gälla. Det borde avskräcka från seriebrottslighet. Dessutom är det ett stort svek mot brottsoffren att underlåta åtal.

Dessutom anser jag att seriebrottslingar ska dömas hårdare genom att den som döms för andra, tredje ... gången ska tilldömas "ränta" på straffet. Som exempel tänker jag att den seriebrottsling som döms för ett brott som normalt skulle ge sex månaders fängelse i stället får sju, åtta ... månader beroende på hur långt den kommit i serien.

onsdag 11 januari 2012

Stark USA-militär viktig

De republikanska primärvalen inför presidentvalet den 6 november är nu igång. Det första hölls förra veckan och det sista hålls den 26 juni. Men mycket talar nog för att det är avgjort innan dess. Fast man vet ju aldrig.
Genom sin seger i går i New Hampshire ser Mitt Romney fortsatt stark ut.

När jag de senaste dagarna läst olika nyhetssidor samt analyser av bl a Per T Ohlsson och tycker jag att Romney verkar vara en tillräckligt bra kandidat utifrån mina värderingar. Viktigt för mig är att han vill att USA ska ha en stark krigsmakt som håller onda makter världen över på mattan, samt att han tydligt försvarar fri företagsamhet.
Ron Paul tog en stark andraplats i New Hampshire. Efter att bl a ha läst Erik Herbertsons bloggpost hoppas jag att Paul inte når längre än så. Inte minst därför att han inte vill att USA ska agera militärt ute i världen.

AB, DN, DN, DN, SvD, SvD, SvD, SvD, SvD, SvD, SkD

tisdag 10 januari 2012

(S)kolan i Malmö skapar kriminalitet?

Det är bra att Skåne- och Malmöpolisen får förstärkningar så att man klarar av att utreda de ouppklarade grova brotten som begåtts under den senaste tiden i Malmö. Men jag håller, för ovanlighetens skull, med bloggen Röda Malmö som anser att detta inte är tillräckligt och som skriver: "Under många år har de ansvariga politikerna lagt ner fritidsgårdar och låtit skolorna förfalla. Många unga människor, som redan har svårigheter, får inte tillräckligt stöd för att få hopp för framtiden. Arbetslöshet, trångboddhet, bostadsbrist och ökande misär lägger också hinder i vägen. Bristen på framtidshopp blir till en rekryteringsgrund för kriminella gäng."

Detta tror jag är viktigt!
Jag tror också att bristen på framtidshopp är en viktig rekryteringsgrund för den organiserade brottsligheten.
Det som kanske är viktigast för att ge unga framtidshopp är en fungerande skola. Tyvärr är den generella bilden i Malmö att skolorna är i svår kris och att väldigt många elever inte får den skolgång de har rätt till.
Därför är det mycket bra att socialdemokraterna i Malmö äntligen går oss moderater till mötes och nu vill "se över hela skolorganisationen och eventuellt frånta stadsdelarna ansvaret för grundskolan". Det anser jag är ett viktigt steg för att skolsituationen i Malmö ska kunna komma in på rätt spår.


DN

måndag 9 januari 2012

Redo för 2012!

I dag börjar mitt arbetsår på riktigt.

Mitt huvuduppdrag inom politiken är ordförande i Beredningen för medborgardialog i sydvästra Skåne.
Det finns fyra beredningar för medborgardialog i Skåne, en i varje "hörn".
Strax innan jul färdigställde en referensgrupp inom beredningarna, som jag varit sammankallande för, en rapport om metoder för medborgardialog. I den ger vi bl a förslag till beredningarna, Regionstyrelsen och Regionfullmäktige på olika metoder och aktiviteter som kan införas för att medborgarnas inflytande och medverkan i Region Skåne ska kunna öka. Det ska bli spännande att se hur dessa förslag tas emot när de presenteras nu i början av året. Jag kommer att återkomma till detta efterhand.
I övrigt så fortsätter beredningarna att genom medborgardialog på olika sätt genomföra uppdrag för Region Skånes nämnder.

Som ledamot i både Malmö kommunfullmäktige och Regionfullmäktige Skåne följer och deltar jag i de övergripande diskussionerna och besluten.

Som egenföretagare växlar jag nu över till att nästan uteslutande jobba brett med rådgivning till företag. Företrädesvis hjälper jag företag i deras relationer till politiskt styrda organisationer.
Jag har bl a ett större uppdrag för sopsugsföretaget Envac.
Jag räknar också med att inom kort inleda ett samarbete med en byrå i branschen.

Jag känner mig redo för 2012!
Förutsättningarna är utmärkta för goda resultat.