Sidor

onsdag 23 maj 2012

Räddningstjänsten kan bättre

Vid gårdagens kommunfullmäktigesammanträde behandlades årsredovisning 2011 för kommunalförbundet Räddningstjänsten Syd.

Jag uppmärksammade att målen för de viktiga framkomsttiderna vid utryckning aldrig har uppnåtts och att resultaten år för år blir sämre och sämre. Direktionsordföranden för Räddningstjänsten Syd, Kjell-Arne Landgren (S), svarade att man nu ser över om målen är riktiga och att man har för avsikt att kategorisera utryckningarna i olika prioriteter med olika mål.

Jag tycker inte att det låter bra.
I stället för att formulera om målen, som man inte lyckas uppnå, så borde man sätta in åtgärder för att nå målen, som man har haft goda skäl att sätta upp.Räddningstjänsten Syd har alltså aldrig uppnått målen för framkomsttiderna, resultaten har försämrats varje år och försämringen är större än någonsin det senaste året.
Man är alltså längre ifrån målen än någonsin. Och det blir bara sämre.
Vidare sa jag bl a ungefär så här:

Framkomsttiderna är viktiga.

Vid olyckor, bränder och sjukvårdslarm ska räddningstjänsten ofta vara först på plats. Med främsta uppgiften att rädda liv och begränsa skador på människor. Det är också vad medborgarna väntar sig.
Räddningstjänsten Syd har satt upp två mål vad gäller framkomsttiderna:
Att vid 90% av larmen ska man vara framme inom 10 minuter, och vid 100% inom 20 minuter.
2008 uppnådde man 86% när det skulle varit 90 och 99 när det skulle varit 100. Det var inte tillräckligt men med analys och förbättringsarbete verkade målen inte utom räckhåll.
Men istället för förbättring så försämrades resultaten 2009 till 83 respektive 98. Inte heller detta fick Räddningstjänsten Syd att sätta in åtgärder och siffrorna låg kvar på ungefär samma nivå för 2010.
Och ännu sämre blev resultaten för 2011; strax under 80% när det ska vara 90 och cirka 96 när det ska vara 100.
Jag tycker att det är oroväckande och dåligt, och jag tycker inte att Räddningstjänsten Syd lever upp till vad medborgarna borde kunna förvänta sig.

Därför förväntar jag mig att Räddningstjänsten Syd fokuserar mer på detta. Men kan konstatera att man år efter år underlåtit att ta tag i saken.
Jag önskar att Räddningstjänsten Syd framöver ska tillmäta framkomsttiderna större betydelse. Att man ser till att målen uppnås.

Räddningstjänsten Syd har välutbildad, välutrustad och engagerad personal.
Förmågan är förmodligen bland de bästa i världen.
När personalen från Räddningstjänsten Syd väl är på plats vid en olycka, en brand eller ett sjukdomsfall är de drabbade i goda händer. Men den yttersta ledningen för verksamheten tar inte tag i problemen med framkomsttiderna. Och det när vi vet att varje minut är betydelsefull i många av de fall när RSyd rycker ut. Vid vissa sjukdomstillstånd försämras prognosen för den drabbades återhämtning med 10 %-enheter för varje minut det dröjer innan någon sjukvårdskunnig kommer till undsättning.

Jag hoppas, jag önskar, att Räddningstjänsten Syds ledning nu tar tag i problemen med framkomsttiderna så att malmöborna får den räddningstjänst dom förväntar sig och som dom så väl förtjänar.

tisdag 22 maj 2012

Skatten borde SÄNKAS i Malmö!

Det S-ledda styret i Malmö stad föreslår att skatten nästa år ska höjas. Man vill ta ytterligare 50 miljoner kronor från malmöborna. Motiveringen är att " öka resurserna till skolans och förskolans pedagogiska verksamhet".


Min  omedelbara reaktion är att bestämt avvisa höjningen.
Det finns inga skäl att belasta malmöborna med ännu högre skatter.
50 miljoner kronor är mycket pengar för Malmös hushåll och borde stanna där de hör hemma.Vad det S-ledda styret säger med förslaget till skattehöjning är att den nuvarande verksamheten är perfekt utformad, exemplariskt skött och intrimmad i minsta detalj. Att det inte finns möjligheter till effektiviseringar, omfördelningar, prioriteringar, rationaliseringar eller besparingar någonstans inom Malmö stads verksamhet.
Tillåt mig att tvivla!


Malmö stads totala verksamhet kostar varje år cirka 13 000 miljoner. Endast den pedagogiska verksamheten kostar nästan 6 000 miljoner.
Innan man överhuvudtaget överväger höjda skatter måste man ifrågasätta var enda en av alla dessa kronor. Används de till rätt saker och på rätt sätt?
Jag är helt säker på att en översyn skulle resultera i att man hittar långt mer än 50 miljoner kronor som borde användas på annat sätt än i dag. Till exempel till sänkta skatter så att malmöborna själva får bestämma över sina pengar.SkD

onsdag 9 maj 2012

Minska statens kränkning av individer!

Riksdagsledamoten Mathias Sundin (FP) från Östergötland skriver i dag på DN Debatt att han i morgon kommer att rösta nej till ett lagförslag som bl a i kombination med det nyligen införda datalagringsdirektivet, enligt honom, kommer att ge de brottsbekämpande myndigheterna alltför stor tillgång till integritetskränkande information.

Det tycker jag låter bra att han gör.
Enligt min mening har lagstiftningen med bl a FRA-lagen och datalagringsdirektivet gått alldeles får långt. Staten samlar på sig uppgifter om individer som inte på något sätt är misstänkta för brott. Det i sig tycker jag är helt fel.
Som jag förstår Sundins invändningar mot lagförslaget han tänker rösta nej till i morgon tycker han att ribban för att myndigheterna ska få ta del av den insamlade informationen ska vara högre.

SvD