Sidor

fredag 20 april 2012

Vitalisera Malmö kommunfullmäktige!

Jag har lämnat in en motion till Malmö kommunfullmäktige som, om den blir bifallen, kommer att möjliggöra ett vitalare fullmäktige genom att ledamöterna får svar snabbare på sina interpellationer. Jag anser att det är viktigt för en fungerande och vital demokrati i kommunen att oppositionen har effektiva verktyg för att få svar på frågor till den styrande majoriteten så att aktuella frågor blir belysta och den styrande majoritetens inställningar och avsikter klargörs.

Motionen:
Vitalisera fullmäktige!

Interpellationer och frågor i fullmäktige är viktiga institut för en fungerande och vital demokrati i kommunen. De gör det möjligt för oppositionen att lyfta aktuella och viktiga frågeställningar och i en öppen debatt få svar från kommunens politiskt ansvariga.
I Malmö kommunfullmäktige fungerar frågeinstitutet bra. Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning ska en fråga ställas senast två dagar före fullmäktigesammanträdet och bör besvaras vid det sammanträdet. I debatten i samband med svaret får endast den som ställt frågan och den som svarar delta. Utöver svaret begränsas antalet anföranden till två vardera per talare. Det fungerar bra och kan ofta ge en bild av den styrande majoritetens inställning till en enklare aktuell frågeställning.
Interpellationsinstitutet fungerar däremot direkt dåligt i Malmö kommunfullmäktige. Enligt arbetsordningen ska interpellationen ställas senast fyra dagar före fullmäktigesammanträdet och bör besvaras senast under det sammanträde som följer närmast därefter. Debatten i samband med svaret fungerar som debatten vid vilket annat ärende som helst; alla ledamöter får delta och antalet anföranden är inte begränsat.
Problemet är skrivningen under punkt 4 i 29§ i arbetsordningen; att ”En interpellation bör besvaras senast under det sammanträde som följer närmast efter det då interpellationen ställdes.”. Den innebär att det normalt tar minst en månad, och kan dröja upp till två månader, innan svaret ges i fullmäktige efter det att interpellationen ställts och ännu längre i samband med sommaruppehållet eller om sammanträden ställs in.
Det är med stor säkerhet denna skrivning som gör att det egentligen utmärkta interpellationsinstitutet används ytterst sällan i Malmö kommunfullmäktige. Ledamöterna ställer i stället frågor, även när frågeställningarna egentligen hade belysts bättre genom interpellationer. I Regionfullmäktige Skåne där interpellationsinstitutet är något annorlunda utformat ställs fler interpellationer och aktuella frågeställningar blir bättre belysta.

Följande ändringar i Malmö kommunfullmäktiges arbetsordning skulle förbättra interpellationsinstitutet och möjliggöra ett vitalare fullmäktige där viktiga aktuella frågeställningar ges möjlighet att debatteras och den styrande majoritetens inställningar och avsikter klargöras:
Interpellationer 29§
1) En interpellation skall vara skriftlig och egenhändigt undertecknad av en ledamot eller alternativt ställas av ledamoten per e-post.
Den skall ges in eller sändas per e-post till stadskontoret senast fyra sju dagar före det sammanträde vid vilket ledamoten avser att ställa den.
4) En interpellation bör besvaras senast under det sammanträde vid vilket den har ställts som följer närmast efter det då interpellationen ställdes.


Utifrån ovanstående yrkar jag

att      Kommunfullmäktige ändrar arbetsordningen i enlighet med ovanstående intentioner.