Sidor

måndag 23 september 2013

Insändare: Dialog utvecklar demokratin Jag har fått publicerat en insändare i City Lund (19/9), City Malmö (19/9), Norra Skåne (21/9) och Trelleborgs Allehanda (27/9):

"I dagarna får 50 000 skåningar ett brev med förfrågan om de vill vara med i Region Skånes medborgarpanel, Sveriges största. Skånepanelen, som den kallas, är en internetbaserad panel som är tänkt att bestå av 8 000 personer som ska spegla Skånes befolkning. Två till fyra gånger per år får deltagarna svara på frågor om sådant som Region Skånes politiker är på gång att fatta beslut om. Det kan gälla allt från sjukvård till kollektivtrafik och regional utveckling. Svaren kommer att ge en statistisk bild av skåningarnas åsikter, tyckande och prioriteringar och finnas med både som beslutsunderlag för politiken och som underlag för fördjupade dialoger.

Skånepanelen kommer att stärka och komplettera de andra metoder för medborgardialog vi använder i Region Skåne. Andra metoder är t ex spontana möten, enkäter, dialoggrupper och fokusgrupper.

I Region Skåne arbetar vi systematiskt med medborgardialog. Syftena är dels att förbättra politikens beslutsunderlag, dels att skapa delaktighet bland skåningarna i de politiska processerna.
Även om vi tycker att vi har mycket kvar till att uppnå våra syften väcker vårt arbete mycket uppmärksamhet runt om i landet. Vi är föregångare på området, vilket inte minst demokratiminister Birgitta Ohlsson framhållit flera gånger.

Beredningarna för medborgardialog har tidigare under mandatperioden lagt fram ett tiotal förslag på hur medborgardialogen i Region Skåne kan stärkas och utvecklas. Ett av förslagen var Skånepanelen som nu blir verklighet. Flera har redan tidigare beslutats om och ytterligare några som t ex medborgarinitiativ, medborgartidning och dialogakut är under beredning för beslut. Innan mandatperioden är slut hoppas jag att de allra flesta av våra förslag ska vara antagna.

I ett modernt samhälle med upplysta och engagerade medborgare menar jag att demokratin måste utvecklas med systematisk medborgardialog. Det räcker inte med val vart fjärde år. Medborgarnas önskemål, viljor och engagemang måste tas till vara. I Region Skåne är vi en bra bit på väg, och den nya Skånepanelen är ännu ett stort och viktigt steg."