Sidor

torsdag 1 oktober 2009

Rapport från Miljönämnden 9/09

Vid Miljönämndens sammanträde den 21/9 blev det hela fyra reservationer från oss i oppositionen. Men jag tror inte att något av ärendena kommer att göra några större avtryck i historieböckerna. Två av reservationerna gällde yttranden över planprogram och i sådana ärenden är vi nästan alltid oense i några delar. Framförallt ogillar vi de rödgrönas bilhat.

Den pågående saneringen av de ökända fastigheterna i Rosengård fick vi muntlig information om. Tyvärr är samarbetsviljan från fastighetsägaren inte den bästa och nämndens tålamod är på upphällningen. Förvaltningen gör imponerande insatser men de boende sitter i kläm och det går inte att utesluta hälsorisker om inte saneringsarbetet tar fart på allvar.

Ekonomisk delårsrapport. Nämnden ligger på plus mot budget och därför diskuterade vi om det kunde ges klartecken för några tidigare nedprioriterade åtgärder. Vi kom överens om några tidsbegränsade administrativa insatser samt smärre kompletteringar till ombyggnaden av förvaltningens lokaler. Det kom också fram ett förslag att nämnden skulle föra över en halv miljon kronor till Malmö stads monter vid en mässa i Shanghai. Det tyckte vi borgerliga var en dålig idé eftersom det är Kommunstyrelsens projekt och inget som Miljönämndens resurser ska gå till. De rödgröna tog tillbaka förslaget.

Revidering av taxor. För sin tillsyn tar Miljönämnden ut många olika taxor av verksamhetsidkare. Taxorna revideras årligen för att belasta så rättvist som möjligt. Den här gången diskuterade vi speciellt taxorna för anmälan av luftvärmepump respektive kompost för biologiskt avfall. Många malmöbor har hört av sig och tyckt att det är konstigt att det ska vara förenligt med kommunala avgifter när de investerar miljövänligt. Vi är överens i nämnden att frågeställningarna är rimliga och därför bestämde vi att ge förvaltningen i uppdrag att utreda konsekvenserna av att på något sätt ta bort avgifterna och återkomma med ett konkret förslag.

Mångfaldsplan. Nämndens mångfaldsplan togs upp i ett ärende och vi borgerliga uppmärksammade att det i den står att andelen medarbetare ska spegla Malmö gällande etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning. Vi undrade då hur man rent praktiskt gör för att uppnå detta. Då vi inte fick några klargörande svar yrkade vi på återremiss vilket inte hörsammades. Reservation.

Pandeminberedskap. Den här gången fanns pandemiberedskapen med som ett informationsärende. Förra gången tog jag upp detta under övriga frågor och fick svar som gick ut på att hade vi tur skulle det nog gå bra. Man erkände att man efter det tänkt efter och därför utarbetat Pandemiberedskapsplan 2009. Det ser bra och betryggande ut. Miljönämndens ansvarsområden ska kunna upprätthållas även vid stor personalfrånvaro. Vi uppskattar att man lyssnat på oss borgerliga och nu delar uppfattningen att det är viktigt att vi är väl förberedda.

Min motion Tillsätt en haverikommision för Miljöprogrammet! var uppe för yttrande. De rödgröna i nämnden anser att motionen ska anses besvarad medan vi borgerliga vill att Kommunfullmäktige ska bifalla den. Reservation.

Läs mina tidigare relaterade inlägg:
Rapport från Miljönämnden 8/09

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar