Sidor

måndag 19 juli 2010

Trojkan (S, V, MP) motarbetar företagsamhet

I Malmö där den rödgröna trojkan (S, V, MP) styr är det ofta besvärligt och kostsamt för den som vill starta och driva verksamheter. I dagens Sydsvenskan kan man läsa om ett exempel på det. En person som ansökt om att få starta verksamhet med dagbarnvårdare i Malmö har väntat på kommunens svar sedan i september. Det är naturligtvis oacceptabelt, men inte förvånande när man vet hur Trojkan (S,V, MP) förhåller sig till frågor som denna.

Ett annat exempel på hur Trojkan (S, V, MP) behandlar verksamhetsutövare i Malmö beskrivs i en debattartikel i Kvällsposten den 15 juni. Handlare som anmält till kommunen att man säljer tobaksvaror kontrolleras medan oseriösa som säljer smuggelvaror inte kontrolleras.

Jag och några av mina moderata kollegor i Kommunfullmäktige har uppmärksammat detta tidigare och i november förra året lämnade vi in motionen Enklare regler för ett ännu attraktivare Malmö - det ska vara lättare att säga ja. Trojkan (S, V, MP) visade inte oväntat sitt förhållningssätt till ämnet genom att nonchalant föreslå Fullmäktige att motionen skulle anses besvarad. Detta förslag underkändes av Fullmäktige som minoritetsåterremitterade motionen.

Motionen:
Enklare regler för ett ännu attraktivare Malmö

- det ska vara lättare att säga ja

Vi vill att Malmö ska bli en ännu attraktivare stad. Viktigt för Malmös attraktivitet är att det är lätt och billigt att starta företag, att driva verksamheter och att bo i staden. En del faktorer som påverkar detta har Malmö stad rådighet över.

Därför anser vi att Malmö stads hantering av tillstånd och tillsyn måste förenklas och bli effektivare. Det skulle underlätta och minska kostnaderna för dem som driver verksamheter, som t ex restauranger, livsmedelsbutiker och industrier, eller har fastigheter för boende i Malmö.

Våra erfarenheter i de nämnder som ansvarar för merparten av Malmö stads tillståndsbeslut och tillsyn föranleder oss att anta att det går att effektivisera byråkratin, bättre anpassa avgiftsnivåerna samt avveckla en del krav och debiteringar. Det är också viktigt att den som ska betala en avgift ser ett klart samband mellan avgiftens storlek och kommunens kostnader för tjänsten eller tillsynen. Vi menar att det är dags för en samordnad nämnds- och förvaltningsövergripande översyn med verksamhetsutövarna och de boende i fokus.


Utifrån ovanstående yrkar vi

att Kommunfullmäktige ger Kommunstyrelsen i uppdrag att i samråd med Tekniska nämnden, Stadsbyggnadsnämnden, Sociala Resursnämnden, Miljönämnden och Räddningstjänsten Syds direktion utreda förutsättningarna för att förenkla och effektivisera Malmö stads hantering av tillstånd och tillsyn i syfte att förenkla och minska kostnaderna för verksamhetsutövare och boende.


Malmö 23 november 2009

Håkan Fäldt, vice ordförande Tekniska nämnden
Lars Hedåker, vice ordförande Stadsbyggnadsnämnden
Rickard Wendel, vice ordförande Miljönämnden
Peter Österlin, vice ordförande Sociala Resursnämnden