Sidor

måndag 23 mars 2009

Oenighet i Miljönämnden

I dag har jag, som viceordförande i Miljönämnden mejlat ut detta pressmeddelande:

Miljonrullning utom politikernas kontroll samt urholkning av skyddet av allmänhetens liv och hälsa
förmodade resultat av Miljönämndens sammanträde i dag

Vid Miljönämndens sammanträde i dag klockan 15 kommer vi allianspartier (M, FP) i nämnden med största sannolikhet att reservera oss mot besluten i två viktiga ärenden. Tyvärr finns det inget som talar för att den rödgröna majoriteten (S, V, MP) kommer att bifalla våra förslag.

Det ena ärendet är Budgetskrivelse 2010. Det vi framförallt vänder oss mot är att den rödgröna majoriteten (S, V, MP) vill förändra Miljönämndens miljö- och livsmedelstillsynsarbete. Förändringen innebär att myndighetsfunktionen ska kombineras med opinionsbildande arbete. Sammanblandningen gör att det blir oklart för verksamhetsutövare vad som är den kommunala myndighetens lagstyrda tillsyn och vad som är stadens politiska majoritets opinionsbildning. Vi menar att en sådan sammanblandning absolut inte får ske. Det måste vara otvetydigt vad som är lagreglerad tillsyn, som kan resultera i olika sanktioner mot den enskilde verksamhetsutövaren, och de styrande politikernas tyckande, som inte kan backas upp med lagliga sanktioner. Det är inte osannolikt att det är just den osäkerheten den rödgröna majoriteten (S, V, MP) vill uppnå för att få bättre effekt i sin opinionsbildning. För den enskilde verksamhetsutövaren kan det vara svårt att avgöra vilket i det som den kommunala myndighetspersonen påpekar som är lagens krav och vilket som inte är annat än politiska ambitioner. Vi allianspartier (M, FP) i nämnden tar kraftigt avstånd från denna förändring som leder till rättsosäkerhet och i förlängningen kan skada det viktiga tillsynsarbetet vars syfte är att skydda enskildas liv och hälsa.

Det andra ärendet är Årsanalys och bokslut 2008. Vid nämndens förra sammanträde återremitterades det ärendet och förvaltningen fick i uppdrag att redovisa nämndens omfattande projektverksamhet så att det för respektive projekt framgår om ekonomin är under kontroll samt om syften och mål uppnås. När nu ärendet återkommer för beslut finns ingen sådan redovisning. Vi allianspartier (M, FP) i nämnden kan därmed inte godkänna årsanalys och bokslut för 2008. Projektverksamheten utgör en betydande andel av Miljönämndens ansvarsområde och utan en komplett redovisning av den delen kan ingen helhet godkännas. Projekten, som oftast löper under flera år, omsluter över 100 miljoner kronor och under 2008 har cirka 25 miljoner kronor flutit in. Vi allianspartier (M, FP) i nämnden menar att det saknas underlag för oss förtroendevalda att ta ansvar för projektverksamheten under 2008.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar