Sidor

tisdag 15 januari 2008

Tidig start på årets politiska arbete

Redan den 2 januari satte årets politiska arbete igång för min del. Det var det nya kommunalförbundet VA Syd som sammanträdde för att konstituera sig. Under förra mandatperioden, när jag var vice ordförande i Tekniska nämnden, förhandlade jag tillsammans med nämndens ordförande Emmanuel Morfiadakis (s) för Malmös räkning med representanter från Lund fram ett förslag till hur VA-sammarbetet skulle komma att se ut. Förslaget har sedan behandlats i de båda kommunerna och godkänts i respektive kommunfullmäktige. Hela processen har tagit nästan 4 år vilket ju är lång tid men det har varit viktigt att förankra varje steg. Nu är den nya organisationen sjösatt. Det har varit en spännande process att vara en del av och jag ser det som en intressant utmaning att ha fått förtroendet att vara ledamot i kommunalförbundets första fullmäktige.

Jag är mycket nöjd med hur den nya organisationen kom att se ut. Man kan säga att jag fick mycket stort gehör för mina synpunkter under förhandlingarna. Naturligtvis inte för allting men gott och väl så att jag känner stor tillförsikt för vad som kan åstadkommas. Två saker tycker jag dock måste korrigeras framöver. Den ena är att kommunalförbundets syfte är ett samarbete inom vatten och avlopp. Men beroende på hur Malmös organisation såg ut tidigare har även Malmös avfallsavdelning följt med in i den nya organisationen. Det tycker inte jag bra eftersom det splittrar fokus. Dessutom finns det en risk när nya kommuner ska gå med i samarbetet, vilket är en mycket tydligt uttalad önskan av alla berörda, att ytterligare verksamheter kan bli aktuella som t ex fjärrvärme, el samt gatu- och parkskötsel. Då blir VA Syd en splittrad diversehandel. Den andra saken som jag menar måste ändras är sammansättningen av verksamhetens styrelse. I dag utses den på sama sätt som t ex en politisk nämnd. Proportionalitet baserat på både parti- och kommuntillhörighet. För att få någorlunda bred representation blir styrelsen mycket stor. Det tycker inte jag är bra för effektiviteten. Dessutom är ledamöterna tillsatta på politiska meriter. Visst behövs politisk kompetens i en sådan här styrelse. Visst har en del av ledamöterna annan kompetens som är värdefull för styrelsen men de hade aldrig suttit där utan sina politiska meriter. Jag vill att vi utformar en ny modell för tillsättningen av styrelsen så att den blir mindre till antalet och så att den kan få de nödvändiga kompetenserna för att på bästa sätt bli ett starkt stöd till verkamhetsledningen. När jag tog upp dessa saker på sammanträdet uppfattade jag reaktionerna som att ingen ville göra något åt sakerna omedelbart men att man tycker att det finns anledning att titta på detta när förbundet ska utökas med fler medlemskommuner. Det är jag nöjd med i nuläget.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar