Sidor

torsdag 17 januari 2008

Digital demokrati i Malmö

I eftermiddag sammanträdde det speciella arbetsutskottet i Malmös E-beredning. E-beredningen är en politikersammansatt beredning under Kommunstyrelsen som har till uppgift att komma med förslag på hur kommunen på olika sätt kan använda modern informationsteknologi framförallt i kommunikationen med kommuninvånarna.
Det speciella arbetsutskottet, bestående av beredningens ordförande Daniel Persson (s) och mig, har under något år haft till uppgift att, tillsammans med kommunalrådet med ansvar för demokratifrågor Anneli Philipson (v) och Valnämndens ordförande Lars Hernvall (s), ta fram förslag på några projekt där demokratiarbetet kan utvecklas med modern informationsteknologi. Det har varit en intressant och konstruktiv process. Vi föreslår E-beredningen att Malmö ska prova en webbaserad funktion för medborgarinitiativ samt en webbaserad malmöpanel.
Funktionen för medborgarinitiativ går i korthet ut på att invånarna i Malmö ska kunna gå in på en hemsida och lägga ett förslag. Hemsidans besökare kan sedan kommentera och debattera förslaget samt stödja det genom sin "underskrift". Utifrån reaktionerna kan sedan förslagsställaren välja hur hon eller han vill gå vidare. Man kan också tänka sig att en politiker på eget initiativ lyfter in frågan i den kommunala beslutsprocessen.
Idén med Malmöpanelen är att kommunens nämnder och förvaltningar ska kunna ställa frågor till ett urval av Malmös invånare. Det ska leda till att beslutsunderlagen ytterligare förbättras.
Jag tycker att båda dessa projekt är spännande och intressanta. De ger Malmös invånare nya möjligheter att påverka den politiska processen samtidigt som kommunens beslutande organ får bättre beslutsunderlag.
Sammanträdet i dag var det speciella arbetsutskottets sista. När vi beslutat att skicka våra förslag till E-beredningen lade vi ner oss själva. Nya utmaningar kräver nya konstellationer!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar