Sidor

onsdag 8 oktober 2008

Senfärdig brandkår?

I måndags sammanträde Räddningstjänsten Syds direktion. På dagordningen fanns bland annat Delårsbokslut 2. Det ser i stort bra ut. Ekonomin är under kontroll och verksamheten fortlöper som den ska. Utom på en punkt. De uppsatta målen för framkomsttiderna vid utryckningar uppnås inte.

Målen är att Räddningstjänsten Syd ska nå olycksplatsen inom 10 minuter vid 90% och inom 20 minuter vid 100% av larmen. Utfallet enligt delårsbokslutet är för maj-augusti 2008 66% (73%) respektive 93% (93%), januari-april inom parentes.

Det är alltså en betydande avvikelse som redovisas. Verksamhetsledningen kunde vid sammanträdet inte redogöra för om siffrorna alls stämmer, och därmed inte heller vad avvikelserna beror på, utan skriver i rapporten att en arbetsgrupp för analys och utvärdering startas upp under hösten och att märkbara resultat inte bedöms kunna uppvisas förrän under 2009.

Jag tycker inte att denna hantering är tillräcklig. Eftersom framkomsttiderna har avgörande betydelse för att Räddningstjänsten Syd ska kunna fullgöra sitt uppdrag måste Direktionen enligt min mening snarast säkerställa att målen uppnås. Därför yrkade jag att förbundsdirektören vid Direktionens sammanträde i december i år ska redovisa:
  • huruvida siffrorna i delårsbokslutet avseende framkomsttiderna stämmer
  • vad avvikelserna beror på
  • hur och när målen kommer att uppnås

Jag inte fick gehör för mitt yrkande från några andra ledamöter och reserverade mig därför till förmån för mitt eget yrkande.